członkostwo

Składka członkowska

Składka dla członków zwyczajnych i wspierających wynosi 90 zł za rok kalendarzowy. Nowi członkowie wpłacają składkę w momencie przystąpienia. W kolejnych latach składki płacimy w pierwszym kwartale roku.

Continue reading

Członkowie honorowi

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia § 16.1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny i jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Continue reading

Członkowie zwyczajni

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA może zostać osoba, która spełnia wszystkie poniższe kryteria:

 • była członkiem wspierającym przez okres nie krótszy niż pół roku i wnosi do Zarządu o zmianę statusu na członka zwyczajnego;
 • aktywnie działa na rzecz rozwoju Stowarzyszenia, współpracuje przy realizacji warsztatów i/lub projektów, w tym:

Continue reading

Członkowie wspierający

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia oraz Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia nr 01/02/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku, członkiem wspierającym Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA może zostać osoba, która:

 • jest zainteresowana wykorzystaniem i/lub promowaniem metody dramy;
 • akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia;
 • kształci się na kierunkach pedagogicznych, psychologicznych; społecznych, kulturalnych lub innych związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia, jest ich absolwentem/absolwentką lub jest zawodowo związana z wymienionymi dziedzinami;
 • działa wolontarystycznie na rzecz Stowarzyszenia;
 • wzięła udział w nie mniej niż 16 godzinach warsztatów z pracy z grupą metodą dramy prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

Jeśli spełniasz wszystkie powyższe kryteria i chcesz zostać członkiem/członkinią Stowarzyszenia, napisz do nas:
k.sienkowska@stop-klatka.org.pl

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia § 13.1. przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty złożenia deklaracji. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków osoba zainteresowana ma prawo, w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia, złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, nie później niż w terminie trzech miesięcy. Stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne.

Członek wspierający ma prawo:

 • brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, w tym brać udział w spotkaniach, wyjazdach integracyjnych, projektach i szkoleniach dla członków;
 • zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań;
 • brać udział w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia – z prawem do wyrażania opinii, zgłaszania wniosków itd, bez prawa do głosowania;
 • korzystać ze zniżek na warsztaty i wydarzenia dramowe;
 • ubiegać się o rekomendacje do certyfikatu trenera dramy.

Wszystkim członkom Stowarzyszenia wysyłamy informacje, które mogą być pomocne w praktykowaniu dramy: o polskich i międzynarodowych szkoleniach, konferencjach, projektach, publikacjach i innych działaniach związanych z metodą dramy.

Członek wspierający ma obowiązek:

 • przestrzegać statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 • opłacać składkę członkowską (do 1 miesiąca po przyjęciu w poczet członków, w kolejnych latach w pierwszym kwartale każdego roku) w wysokości 90 zł rocznie;
 • kontynuować społeczną pracę na rzecz rozwoju Stowarzyszenia (nie mniej niż 20 godzin pracy wolontarystycznej rocznie lub inna forma wolontarystycznego zaangażowania w rozwój Stowarzyszenia i realizację jego celów statutowych);
 • Zachęcamy wszystkich członków, także wspierających, do udziału w Walnych Zebraniach, które odbywają się raz lub dwa razy do roku. Informacje o Walnych Zebraniach wysyłamy wszystkim członkom drogą emailową.