Dramowa Akademia Wolontariacka

Podróż na Wyspę Nieodkrytych Dróg

Nigdy nie jest za późno na uczenie się siebie oraz dzielenie się swoim potencjałem z innymi! „Nieodkryte drogi” to nieuświadomione umiejętności, talenty oraz możliwości działania, które seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odkrywali na dramowych warsztatach wraz z wolontariuszkami: Martyną Dudko, Dorotą Kowalik, Karoliną Reszko, Agnieszką Skawińską.

Miejsce i grupa: seniorzy z Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Cel warsztatu: Głównym założeniem warsztatu było podniesienie świadomości w zakresie bycia aktywnym członkiem społeczeństwa i pokazanie możliwości szerszego działania z wykorzystaniem swojego potencjału wśród słuchaczy Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wykorzystane ćwiczenia dramowe miały na celu wyeksponowanie własnych zasobów i znalezienie sposobów ich wykorzystania w różnych działaniach społecznych.

Opis warsztatu: Wykorzystując narzędzia dramowe – karty ról i fotografie – prowadzące wraz z uczestnikami warsztatów uświadamiali sobie swoje talenty i umiejętności, poszerzając ich definicję nie tylko o umiejętności praktyczne, takie jak śpiew czy rysowanie, lecz także o kompetencje społeczne – zdolność kierowania grupą, komunikatywność czy talent do prowadzenia dyskusji. Uczestnicy chętnie posługiwali się technikami zaproponowanymi przez prowadzące, odnosząc sytuacje z kart ról i fotografii do własnych doświadczeń życiowych. Ćwiczenie z kartami ról pomogło odkryć drzemiący w nich potencjał do działania, fotografie natomiast pokazały, że warto przełamać swoje obawy, aby to działanie rozpocząć.

Nastroje i wrażenia: Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w zajęciach, ich chęć dzielenia się swoimi przemyśleniami sprawiła, że warsztaty przebiegły we wspaniałej atmosferze współpracy i wzajemnego zrozumienia, co ułatwiło realizację założonych celów. Dowodem na to były wypowiedzi uczestników w ankietach ewaluacyjnych, w których wymieniali swoje wcześniej nieuświadomione talenty i umiejętności, deklarowali chęć ich rozwoju, a także pisali, w jaki sposób planują je rozwijać. Taka postawa i widoczne efekty warsztatu, a także fakt, że seniorom UTW bardzo podobał się sposób prowadzenia zajęć, jest dla nas potężnym zastrzykiem pozytywnej energii i motywacją do kontynuowania przygody z dramą.

Autorzy: Martyna Dudko, Dorota Kowalik, Karolina Reszko, Agnieszka Skawińska

Podziel się sobą

„Im więcej dajesz, tym więcej otrzymujesz. Bowiem dawać nie oznacza tracić”-  A. de Saint-Exupéry.  Jakie korzyści płyną z wolontariatu? Jak można działać na rzecz swojego otoczenia? Z jakimi trudnościami może spotkać się wolontariusz? Na te i inne pytania próbowali sobie odpowiedzieć uczniowie rzeszowskiego liceum przy wsparciu wolontariuszek prowadzących warsztat: Izabeli Florek, Kariny Gniewek, Magdaleny Kucharskiej i Magdaleny Pachorek. 

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie, a ich uczestnikami była 36-osobowa grupa uczniów z klas pierwszych i drugich.

Czas: Dwa pięciogodzinne warsztaty zrealizowane 15 i 29 maja 2015 r.

Założenia warsztatu: Głównym założeniem przygotowanych dla licealistów warsztatów było przekazanie idei wolontariatu oraz zachęcenie do aktywności społecznej, co miało zostać zrealizowane poprzez ukazanie korzyści płynących z działalności wolontariackiej. Zważywszy na fakt, że uczestnikami zajęć byli uczniowie z różnych klas, prowadzącym zależało również na jak najlepszym zintegrowaniu grupy. Do osiągnięcia zamierzonych celów wolontariuszki posłużyły się licznymi technikami dramowymi, takimi jak karty ról czy teatr obrazu. Przygotowanie do merytorycznej pracy nad treścią warsztatu poprzedziła diagnoza, której prowadzące dokonały za pomocą kwestionariusza-ankiety. Dzięki temu dowiedziały się, że spośród grupy badawczej do tej pory jedynie dwie osoby działały w wolontariacie, a wiedza ogółu na temat aktywności społecznej jest stosunkowo niewielka. Informacje te pozwoliły wolontariuszkom dostosować zakres tematyczny zajęć do konkretnych potrzeb uczestników.

CIMG0050

Opis warsztatu: Na wstępie wolontariuszki przedstawiły się grupie, a także krótko opowiedziały o podstawowych celach zajęć. Następnie zaproponowały ćwiczenia integracyjne, dzięki którym uczniowie mogli się lepiej poznać, swobodnie poczuć w grupie i otworzyć na siebie nawzajem. Kolejnym krokiem do stworzenia przyjaznej atmosfery podczas spotkania było wspólne stworzenie kontraktu, którego zasad wszyscy zobowiązali się przestrzegać.

Celem drugiej części zajęć było przedstawienie idei wolontariatu, w czym pomogły przygotowane przez prowadzące karty ról. Wstępem do nich była śmieszna improwizacja, która miała oswoić grupę z wchodzeniem w role i wczuwaniem się w emocje fikcyjnych postaci. Karty ról dotyczyły dwóch studentek – Kornelii i Marceliny, w których mieszkaniu zepsuł się piec. Jest zima, zatem usterkę trzeba jak najszybciej naprawić, a może to zrobić tylko jeden serwisant, którego właściciel lokalu umówił na godz. 12.00 następnego dnia. Problem polega na tym, że każda z dziewczyn ma już coś zaplanowanego na tę godzinę (Kornelia – egzamin zerówkowy, Marcelina – warsztaty plastyczne dla dzieci z ubogich rodzin). Zadaniem uczestników było przekonanie fikcyjnego współlokatora do zrezygnowania ze swoich planów i zostania w mieszkaniu. Po wyjściu z ról i omówieniu powyższego ćwiczenia licealiści doszli do wniosku, że każdy kieruje się w życiu różnymi priorytetami. Ważne jest, aby wybór aktywności społecznej również wiązał się z przyjętymi wartościami, ponieważ to gwarantuje większe zaangażowanie w realizację podjętych inicjatyw. W tym bloku zajęć prowadzące przekazały informacje na temat wolontariatu, wolontariuszy, a także potencjalnych miejsc ich działalności; podzieliły się także własnym doświadczeniem z pracy wolontariackiej.

W trzeciej części spotkania została wykorzystana technika teatru obrazu, poprzedzona ćwiczeniem polegającym na grupowym przedstawieniu „zdjęcia” z rozpoczęcia i zakończenia grilla. Na tło sytuacji przedstawianych za pomocą teatru obrazu prowadzące wybrały cztery różne problemy, z którymi wolontariusze często muszą sobie radzić (zniechęcenie, wycofanie sponsora, niewywiązywanie się z podjętych zadań, pretensje znajomych o brak czasu dla nich). Po zaprezentowaniu wszystkich etapów „zdjęć”, każda grupa miała zastanowić się nad tym, czego nauczyło ją ćwiczenie. Za pomocą tego zadania uczestnicy poznali korzyści płynące z działalności w wolontariacie.

CIMG0058

Nastroje i wrażenia: Bardzo podobał nam się entuzjazm uczestników, którzy kreatywnie podchodzili do proponowanych im zadań. Dzięki takiej postawie bez większych trudności przechodzili od sytuacji fikcyjnych do rzeczywistych odniesień związanych z działalnością wolontariusza.

Autorzy: Izabela Florek, Karina Gniewek, Magdalena Kucharska, Magdalena Pachorek

Nikt nie jest samotną wyspą

Wolontariat nie musi być nudny! Jak kreatywnie pomagać i czerpać przyjemność z zespołowego działania na rzecz innych? Czy współpraca pomiędzy wolontariuszami przekłada się na jakość ofiarowanej pomocy? Co zrobić gdy w grupie pojawi się konflikt? Warsztat integracyjny dla zespołu wolontariuszy z Liceum nr 3 poprowadziły: Beata Wydra, Justyna Linkert, Alina Sakharuk, Joanna Sokołowska. Miejsce i grupa: Liceum

nr 3 w Rzeszowie, ul. Szopena, uczennice klas I i II. Czas: Zajęcia zostały przeprowadzone w wymiarze pięciu godzin dla każdej z dwóch grup. Założenia warsztatu: Głównymi założeniami warsztatów prowadzące uczyniły integrację uczennic wspólnie działających w wolontariacie, ćwiczenie umiejętności pracy w grupie, przedstawienie sposobów na rozwiązywanie konfliktów oraz poszerzenie wiedzy uczestniczek na temat różnych form wolontariatu. Dla osiągnięcia zamierzonych celów prowadzące zastosowały takie ćwiczenia oparte na metodzie dramy, jak: rozgrzewki integracyjne, ćwiczenia pobudzające do aktywności i efektywnej współpracy, karty ról. Istotnym elementem obydwu spotkań była także pogadanka wprowadzająca i wyjaśniająca model asertywnego wyrażania krytyki (FUO). DSCF3068 Opis warsztatu: Oba spotkania rozpoczęły się od czynności organizacyjnych. Na początku prowadzące oraz uczennice powiedziały parę słów o sobie i swoich zainteresowaniach. Następnie zostały wprowadzone reguły obowiązujące podczas warsztatów. Przestrzeganie wspólnie stworzonego kontraktu sprzyjało miłej atmosferze i niezakłócaniu przebiegu zajęć. Ćwiczenie o nazwie „Tratwa” zwróciło uwagę licealistek na wartość współpracy. Kluczową częścią warsztatu były karty ról. Uczennice miały za zadanie wcielić się w bohaterki, których rozmowa jest narażona na konflikt. To, czy dojdzie między nimi do porozumienia, czy pozostaną przy swoich racjach, zależało od decyzji licealistek, podzielonych na grupy. „Magdy” i „Basie” w ciszy i skupieniu koncentrowały się na swoich uczuciach, przypominały szczegóły rozmowy, wypowiadały się na temat swojej współrozmówczyni oraz dowiadywały się o jej uczuciach i oczekiwaniach. Następnie uczestniczki warsztatów wzbogaciły swoją wiedzę o zasadę FUO, służącą do rozwiązywania konfliktów drogą kooperacji. Poznały także różne ciekawe formy wolontariatu. W podsumowaniu warsztatów każda z uczestniczek miała możliwość podzielenia się wrażeniami po pięciu godzinach „spędzonych” z dramą. WP_20150514_076 Nastroje i wrażenia: Pierwsza grupa licealistek była zdecydowanie bardziej zgrana i zmotywowana do realizacji zaproponowanych przez nas ćwiczeń. Dzięki temu zajęcia prowadziło się nam bardzo przyjemnie, a po zakończonym spotkaniu czułyśmy się w pełni usatysfakcjonowane. W drugiej grupie brakowało tak dużego zaangażowania, ale spotkanie to również uważamy za owocne. Czymś, co szczególnie zapadło nam w pamięć podczas prowadzenia warsztatów, były emocje uczestniczek po ćwiczeniu „Tratwa”, kiedy każda dosłownie podskakiwała z radości, dzieląc się swoimi wrażeniami. Już wtedy nie miałyśmy wątpliwości, że cel polegający na podkreśleniu wartości współpracy został osiągnięty, a jego owocem będą bliższe relacje wolontariuszek i chęć do podejmowania wspólnych działań. Autorzy: Beata Wydra, Justyna Linkert, Alina Sakharuk, Joanna Sokołowska

Chcesz mieć wpływ? Powiedz to!

Jak zwiększyć aktywność lokalną w środowiskach wiejskich? Jakie są specyficzne czynniki wpływające na poziom zaangażowania społecznego na wsi? Co wpływa na skuteczność działań obywatelskich? Jak skutecznie promować swoje działania lokalne? Warsztat dla mieszkańców wsi Ustjanowa i Harcie poprowadzili: Katarzyna Malec, Paweł Germański, Marcin Kurnik, Maria Pałac

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch podkarpackich wsiach – Ustjanowej i Harcie. Ich uczestnikami byli mieszkańcy, którzy aktywnie działają na rzecz swojej wsi lub chcieliby się włączyć w tego typu inicjatywy. Szczególne zaproszenie wolontariusze skierowali do osób, które, z racji pełnionych funkcji, powinny być liderami społecznymi: radnych, sołtysów, członków rad sołeckich oraz lokalnych stowarzyszeń. Wiek uczestników warsztatów był bardzo różnorodny – od uczniów liceum po seniorów. Największą grupę wiekową stanowili jednak czterdziesto- i pięćdziesięciolatkowie.

Czas: W każdej z grup warsztaty zostały przeprowadzone w ciągu jednego dnia, podczas pięciogodzinnego spotkania.

Założenia warsztatu: Poprzez warsztaty wolontariusze chcieli wzmocnić w uczestnikach motywację do podejmowania działań na rzecz społeczności wiejskich, a także pokazać, jak zachęcać innych do takiej aktywności. Ważnym celem spotkania było również przekazanie konkretnej wiedzy i umiejętności, które mogłyby okazać się przydatne w planowaniu i realizacji zamierzonych inicjatyw społecznych. Z tego powodu prowadzący skupili się także na pokazaniu, jak planować swoje działania lokalne w podziale na cele krótko- i długookresowe. Położyli też akcent na przekazanie wiedzy dotyczącej tego, jak skutecznie organizować i prowadzić spotkania ze społecznością wiejską, w jaki sposób motywować innych do działania.

DSC_0822

Opis warsztatu: Warsztat wykorzystywał aktywne metody pracy, co wymagało od uczestników dużego zaangażowania. Głównym elementem były ćwiczenia oparte na metodzie dramy, czyli teatr obrazu i karty ról. Dzięki wykorzystaniu tych technik uczestnicy mogli uczyć się poprzez doświadczenie i własne przeżycia. Karty ról zbudowane były wokół problemu zbyt małego zaangażowania ludzi w sprawy wsi. Wolontariusze skupili się przede wszystkim na wyeksponowaniu wątku niskiej frekwencji podczas spotkań wiejskich. Następnym krokiem było wspólne szukanie powodów takiego stanu rzeczy oraz sposobów zachęcenia większej liczby osób do udziału we wspomnianych spotkaniach. W podsumowaniu ćwiczeń dramowych (kart ról i improwizacji, które po nich nastąpiły) prowadzący przekazali uczestnikom warsztatów wiedzę na temat tego, jak organizować spotkania, by były one interesujące i angażujące oraz jak najbardziej efektywne.

DSC_0859

Nastroje i wrażenia: Największą satysfakcją dla nas jako prowadzących było to, że warsztaty idealnie trafiły w potrzeby uczestników. Poruszane przez nas tematy pobudzały ich do dużego zaangażowania. Podawali mnóstwo przykładów zaczerpniętych z własnej działalności społecznej. Pytali o możliwość fotografowania arkuszy z wypracowanymi wspólnie rozwiązaniami po to, aby wykorzystać je w swoich lokalnych działaniach. Jako prowadzący dostaliśmy również podziękowania i bardzo pozytywne informacje zwrotne od uczestników.

Autorzy: Katarzyna Malec, Paweł Germański, Marcin Kurnik, Maria Pałac

Zaufaj mi

Brak zaufania między członkami zespołu, strach przed konfliktem, brak zaangażowania, unikanie odpowiedzialności, nie przywiązywanie wagi do rezultatów to, wg  Patrica Lencioniego, główne dysfunkcje w pracy zespołowej powodujące trudności we współpracy. Wolontariusze:  Agata Bauman, Anna Kordan, Bernadeta Szczypta, Wojciech Wójcik poprowadzili warsztat dla wolontariuszy hospicjum dla dzieci o tym jak budować relacje oparte na zaufaniu i współpracy.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone przez czterech wolontariuszy Dramowej Akademii Wolontariackiej w Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Zajęcia skierowane były do wolontariuszy hospicjum i  odbyły się w siedzibie Fundacji. Uczestniczyło w nich w sumie 26 osób (2 grupy trzynastoosobowe).

Czas: 19 i 21.05.2015 r.

Założenia warsztatu: Diagnoza poprzedzająca warsztaty pokazała, że wolontariusze to osoby w różnym wieku i z różnym stażem pracy w hospicjum. Część z nich właśnie zakończyła cykl szkoleń przygotowujących do podjęcia pracy w Fundacji, ale nie miała jeszcze zbyt wielu okazji do zdobycia doświadczenia. Kolejna grupa to wolontariusze mający kilkuletnią już praktykę, zdobytą głównie dzięki odwiedzaniu chorych dzieci na oddziale stacjonarnym. Z ankiet wynikało, że wszystkim wolontariuszom hospicjum zależy na zdobyciu umiejętności budowania zaufania w grupie, a także, że chcieliby oni nauczyć się skutecznych metod komunikacji i współpracy.

DSC_0040

Przygotowując warsztat, wolontariusze DAW postanowili przede wszystkim przedstawić uczestnikom spotkania sposoby budowania relacji opartych na zaufaniu oraz pokazać, na czym polega skuteczna komunikacja. Głównym celem zajęć było to, aby wolontariusze hospicjum chcieli dzielić się zdobytym doświadczeniem i byli dla siebie wsparciem (szczególnie starsi stażem dla młodszych).

Opis warsztatu: Warsztat rozpoczęły rozgrzewki integrujące. Jedną z nich była „Cebula”. Wspomniane ćwiczenie bardzo spodobało się uczestnikom. Dzięki niemu poczuli się pewniej w swoim towarzystwie, bo dowiedzieli się o sobie wielu nowych rzeczy, m.in. jaki film obejrzeliby jeszcze raz, jaką potrawę lubią, dlaczego zostali wolontariuszami oraz co by zrobili, gdyby zostali czarodziejami. W teatrze obrazu wolontariusze mogli zmierzyć się z sytuacją konfliktową i znaleźć drogę do porozumienia.  Każda z grup miała do odegrania inną historię (konflikt sąsiedzki, w zespole tanecznym, w rodzinie). Najpierw uczestnicy prezentowali sytuację wyjściową – konfliktową, a następnie jej idealne rozwiązanie i proces, który doprowadził do pozytywnego finału. To ćwiczenie było wstępem do rozmowy o metodzie komunikacji FUO (fakty, uczucia, oczekiwania). Wolontariusze mogli doświadczyć tego, jaki wpływ na jednostkę może mieć grupa (ćwiczenie, w którym jedna grupa miała spowodować, aby druga wyszła z sali na korytarz, a druga grupa, aby ta z korytarza weszła do sali). Później uczestnicy mogli poznać teorię Patrica Lencioniego, według której wszelkie trudności w pracy zespołowej wynikają z pięciu dysfunkcji: braku zaufania między członkami zespołu, strachu przed konfliktem, braku zaangażowania, unikania odpowiedzialności, braku przywiązywania wagi do rezultatów.

DSC_0095

Nastroje i wrażenia: Dzięki warsztatom wolontariusze lepiej się poznali i przyjemnie spędzili czas. W fazie podsumowującej podkreślali, że nie mieli wcześniej takich spotkań, a szkoda, bo są im potrzebne. Podczas zajęć chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami z pracy wolontariackiej, co świadczyło o tym, że dobrze się czuli w swoim i naszym towarzystwie. Reakcje uczestników na zaproponowane im ćwiczenia wskazywały, że drama jest ciekawym i atrakcyjnym narzędziem pomagającym w podnoszeniu kwalifikacji i nabywaniu nowych umiejętności. Niektórzy z uczestników tak angażowali się w zajęcia, że dopiero po pewnym czasie wychodzili ze swoich ról (np. po teatrze obrazu). Nasze obserwacje doprowadzają do wniosku, że przekazywanie wiedzy połączone z aktywną formą zajęć i zaangażowaniem uczestników może śmiało konkurować z wykładem czy prezentacją multimedialną. Podczas warsztatów dramowych nie ma nawet chwili na nudę, a czas płynie szybko.

Autorzy warsztatów: Agata Bauman, Anna Kordan, Bernadeta Szczypta, Wojciech Wójcik

podkarpackie

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie podkarpackim.

Działanie

Więcej informacji

Termin

Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie rekrutacyjne odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny 15 minut. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji.  8 października 2014r.
11:00-13.15, 15:00-17.15
9 października 2014r.
9:30-11.45, 13:30-15:45

4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowych Integracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań, itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań. 23-26 października 2014r.
23 października godz. 12:00-18:00
24 października godz.9:00-18:00
25 października godz. 9:00-18:00
26 października godz. 9:00-15:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Badanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych). terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy  uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyce Wybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów w 4-osobowych zespołach. 29-30 listopada 2014r.
29 listopada godz. 11:00-19:00
30 listopada godz. 9:00-17:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy  Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania. styczeń – luty 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjne Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek. 10-11 stycznia 2015r.
10 stycznia godz. 11:00-19:00
11 stycznia godz. 9:00-17:00
Spotkanie kończące Akademie Omówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych. 12 marca 2015r.
godz. 13:00-16:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

Sprawczość- możesz coś zmienić

Młodzi ludzie często nie wierzą w to, że  mają wpływ na swoje otoczenie. Zwykle sprawczość przypisują jedynie władzom miasta, szkoły, instytucjom.  Celem dramowego warsztatu przeprowadzonego dla uczniów lubelskiego technikum  było pokazanie młodzieży, że nawet najmniejsze działanie może wpłynąć na ich otoczenie, zmienić na lepsze życie danej społeczności. Warsztat poprowadziły: Aneta Kołtun, Magdalena Łuczyn, Magdalena Mazurek-Chlebuś, Kamila Nowosad.

Miejsce i grupa: Warsztaty odbyły się w Bursie nr 6 przy Zespole Szkół Energetycznych. Brali w nich udział podzieleni na dwie grupy uczniowie Zespołu Szkół Energetycznych, głównie z klas pierwszych, mieszkający w bursie.

Czas: Warsztaty zostały przeprowadzone w wymiarze pięciu godzin lekcyjnych dla każdej grupy (łącznie dziesięć godzin) i obejmowały po dwa spotkania (115 minut/warsztat).

Założenia warsztatu:  Grupa miała poczuć w sobie moc sprawczą w kontakcie z urzędnikami i instytucjami. Głównym założeniem wolontariuszek było nauczenie młodych ludzi schematu tworzenia pisma urzędowego oraz podstawowych zasad zachowania w urzędzie, a także podzielenie się wiedzą na temat specyfiki wybranych placówek administracyjnych. Intencją prowadzących było to, aby po odbytym szkoleniu uczestnicy nauczyli się zadawania precyzyjnych pytań, kompletowania potrzebnych dokumentów oraz prowadzenia rozmowy bez uprzedzeń wobec urzędników.

strona 1

Opis warsztatu: Warsztat przeprowadzony został metodą dramy stosowanej. Każde spotkanie rozpoczynało się od rozgrzewki, która miała za zadanie rozruszać młodzież bądź skoncentrować jej uwagę – w zależności od zaproponowanych ćwiczeń. Centralnym punktem pierwszego dnia warsztatów wolontariuszki uczyniły stymulatory. Na podstawie przedmiotów znajdujących się w plecaku bohatera uczniowie mieli odkryć historię, w której maturzysta mierzy się z problemem budowy podjazdu dla chorej sąsiadki. Chłopak szuka pomocy w różnych instytucjach, między innymi w spółdzielni mieszkaniowej, ucząc się przy okazji, jak poprawnie napisać podanie.

Podczas budowania historii młodzież wykazała się wnikliwością i kreatywnością. Uczestnicy doskonale zorientowali się w sytuacji oraz dotarli do idealnego jej rozwiązania. Mając szansę wysłania SMS-a z radą dla Mateusza (głównego bohatera), doradzili mu w pomysłowy i konkretny sposób, jak mądrze pomagać: ile czasu można poświęcić na wspieranie innych bez szkody dla relacji z bliskimi osobami i groźby zaniedbania własnych obowiązków. Następnie chętnie włączyli się we wspólne tworzenie i omawianie schematu pisma urzędowego.

Główną osią kolejnego spotkania było tworzenie fotografii. Młodzi ludzie uchwycili w kadrze zdjęciowym najistotniejsze problemy związane z wizytą w wybranej placówce administracji publicznej, a potem szukali idealnego ich rozwiązania. Tematyka drugiego dnia warsztatu skupiała się na ochronie praw konsumenta, skutkach zgubienia lub kradzieży dokumentów bądź telefonu oraz zachowania się w urzędzie. Na zakończenie prowadzące rozdały uczestnikom krótki niezbędnik ze spisem najważniejszych ich zdaniem stron internetowych korespondujących z tematyką zajęć.

strona 2

Nastroje i wrażenia: Jesteśmy zadowolone zarówno z przebiegu samych warsztatów, jak i z efektów końcowych przeprowadzonych przez nas spotkań. Wierzymy, że uczestnictwo w nich oswoiło młodzież z urzędami i pobudziło do pozytywnego myślenia na temat własnych możliwości, a także pokazało, że pisanie pism czy podań nie musi być trudne.

Jesteśmy przekonane (dowiodły tego przeprowadzone przez nas ankiety oraz zaangażowanie uczestników podczas trwania warsztatów), iż osiągnęłyśmy zamierzone cele. Młodzi ludzie byli zachwyceni metodą prowadzenia zajęć, której wcześniej nie mieli okazji doświadczyć. Ich aktywna postawa i kreatywność zachęciły nas do jeszcze większego zaangażowania w warsztaty oraz do głębszego poznania tajników dramy stosowanej, tak, by w przyszłości jak najskuteczniej korzystać z tej metody.

Autorki: Aneta Kołtun, Magdalena Łuczyn, Magdalena Mazurek-Chlebuś, Kamila Nowosad

Lublin

Teksty o warsztatach wolontariuszy w ramach I edycji Dramowej Akademii Wolontariackiej

Teksty o warsztatach poprowadzonych w Lublinie w ramach II edycji Dramowej Akademii Wolontariackiej

Zapraszamy do lektury!

Przejrzyj się w swoim lustrze społecznym- grupa II

Jedną z najczęściej występujących blokad, które uniemożliwiają nam podjęcie  działania na rzecz społeczności, w której mieszkamy jest brak wiary w to, że możemy jej dać coś wartościowego. Młodzi ludzie często nie dostrzegają drzemiącego w nich potencjału.  Tymczasem gdy wiem, co mogę dać, chętniej się tym dzielę.  Warsztaty dla młodzieży z lubelskiego liceum poprowadziły: Anna Kotowska, Emilia Kmieć, Justyna Golecka. 

Miejsce i grupa: Zajęcia zostały zrealizowane w Liceum Ogólnokształcącym nr 8 im. Zofii Nałkowskiej. Grupą docelową byli maturzyści klasy 3d specjalizujący się w dziedzinie animacji oraz dziennikarstwa.

Czas: Warsztaty zostały zrealizowane w ciągu dwóch dni. Każde spotkanie trwało dwie i pół godziny.

Założenia warsztatu: Celem wolontariuszek było kształtowanie postawy proobywatelskiej w uczniach, charakteryzującej się znajomością własnego potencjału oraz wykorzystywaniem go w życiu społecznym. Do konstrukcji warsztatu prowadzące posłużyły się technikami dramowymi: fotografią i stymulatorami, przy pomocy których poruszyły problematykę związaną ze współpracą, komunikacją oraz odkrywaniem potencjału. Przed przeprowadzeniem warsztatu konieczne było zdiagnozowanie grupy, dokonane metodą warsztatową, podczas której uczestnicy pracowali wspólnie oraz odpowiadali na pytania dotyczące ich zainteresowań. Bezpośredni kontakt z licealistami oraz obserwacja ich zachowań pozwoliły ustalić obszary działania, w których należało dokonać zmian ze względu na istniejące deficyty, a także poznać osobiste i grupowe preferencje uczestników. Tak przeprowadzona analiza potrzeb dała początek założeniom projektu, jakimi były: poszerzenie wiedzy uczestników z obszaru prawidłowej komunikacji, kształtowanie otwartej postawy względem innych oraz kształtowanie świadomości na płaszczyźnie wykorzystywania swojego potencjału w społeczeństwie.

Opis warsztatu: Uczestnicy rozpoczęli pracę od rozgrzewek dramowych, które dały im możliwość wejścia w tematykę warsztatu oraz samej metody dramy. Najbardziej znaczące dla grupy projektowej było ćwiczenie oparte na technice stymulatorów, poruszające problem nieprzystosowania jednostki do reszty grupy. Odtworzona przez uczestników historia dotyczyła bohatera studiującego mało interesujący go kierunek, niemającego ponadto świadomości swoich potencjałów oraz nie potrafiącego się odnaleźć w sytuacji, z jaką przyszło mu się zmierzyć. Maturzyści przyznali, że jest to temat im bliski, ponieważ stoją przed wyborem własnej drogi życiowej i wielu z nich może znaleźć się w podobnej sytuacji.

Nastroje i wrażenia: Jako prowadzące jesteśmy w pełni usatysfakcjonowane spotkaniami z uczniami i ogólną atmosferą towarzyszącą wspólnej pracy. Dostrzegłyśmy w uczestnikach ogromny potencjał, który do tej pory pozostawał w ukryciu, przez co nie mógł być w pełni wykorzystywany. Dzięki przeprowadzonym zajęciom maturzyści zyskali większą świadomość swoich możliwości oraz ról, jakie mogą pełnić w grupie. Podsumowując: jesteśmy dumne i zadowolone z pracy, jaką wykonałyśmy, ponieważ uczestnicy, jak sami wspominali pod koniec warsztatów, wynieśli z nich „coś więcej”. Jest to dla nas ogromny sukces!

Autorzy:

Współpraca popłaca

O tym, że współpraca popłaca bez względu na to, w jakim wieku jesteśmy wolontariuszki Dramowej Akademii Wolontariackiej próbowały przekonać seniorów z lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Klubu Aktywnego Seniora. Uczestnicy warsztatu zgłębiali tajemnice efektywnej komunikacji. Uczyli się również tego, jak wyznaczać cele i skutecznie je realizować. Warsztat poprowadziły: Marzena Miszczuk- Głowacka, Monika Mużacz, Kinga Nadłonek, Sylwia Niemirowska-Sarna.

Miejsce i grupa: Zajęcia zostały przeprowadzone dla dwóch grup:

pierwsza grupa: seniorzy-studenci pierwszego roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

druga grupa: członkowie Klubu Aktywnego Seniora w Lublinie

Czas: Dla każdej z grup wolontariuszki przeprowadziły dwa spotkania trwające odpowiednio dwie i pół oraz dwie godziny.

Założenia warsztatu: Przygotowany warsztat miał pokazać seniorom, na czym polega efektywna współpraca, dlaczego jej umiejętność jest tak istotna oraz jakimi sposobami można ją wypracować. Wolontariuszkom zależało na zaakcentowaniu kilku kluczowych kwestii – skupiły się między innymi na sprawnej komunikacji oraz wspólnym wyznaczaniu celów i dążeniu do nich. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty, wykorzystały poznane na warsztacie Dramowej Akademii Wolontariackiej techniki oraz ćwiczenia: zadania i rozgrzewki dramowe, a także pracę za pomocą stymulatorów.

DSC03523

Opis warsztatu: Rozpoczęcie warsztatów od ćwiczeń dramowych pozwoliło nieznającym się wcześniej uczestnikom poczuć się dobrze i bezpiecznie w grupie oraz obdarzyć zaufaniem prowadzące, co, ze względu na różnicę wieku, nie było sprawą prostą i oczywistą. W merytorycznej części spotkania wolontariuszki przeprowadziły ćwiczenie o nazwie „Superwspółpraca”, w którym uczestnicy wcielali się w postaci z różnych epok. Kolejne zadanie opierało się na technice stymulatorów: poprzez otrzymane przedmioty seniorzy odkrywali historię pani Grażyny, garmażerki, której dylemat dotyczył stosunków panujących między pracownikami zakładu. Owa historia stała się impulsem do rozmowy na temat tego, czym jest współpraca, jak ją budować oraz jakie korzyści i zagrożenia mogą wypływać z chęci wspólnego działania. Podczas warsztatów przedstawiony został również praktyczny model komunikacji, czyli cztery kroki nadawania skutecznego komunikatu.

strona 2

Nastroje i wrażenia: Przede wszystkim nauczyłyśmy się tego, że seniorzy nie są jednolitą grupą i mają różne potrzeby: niektórzy wolą ćwiczenia ruchowe, zabawy, innym natomiast zależy przede wszystkim na przyswajaniu informacji i wykorzystywaniu ich w konkretnych sytuacjach. Różni ich również poziom otwartości i umiejętności. Bardzo pozytywnie zaskoczył nas fakt, że w warsztatach uczestniczyły osoby aktywne w różnych dziedzinach życia, kreatywne i rozwijające swoje pasje. Większość z nich bardzo chętnie „wchodziła” w zaproponowane ćwiczenia i dobrze się bawiła podczas ich wykonywania. Seniorzy podkreślali, że zorganizowane przez nas zajęcia są dla nich miłą odskocznią od codzienności. Zauważyłyśmy, że największym powodzeniem cieszyły się ćwiczenia „zabawowe”, którym towarzyszyło wiele śmiechu i entuzjazmu.

Jako prowadzące również wyniosłyśmy wiele z przeprowadzonych warsztatów – doświadczyłyśmy pozytywnej atmosfery i niesamowitej energii epatującej z uczestników, otrzymałyśmy też motywującą informację zwrotną, a z kilku niedociągnięć wyciągnęłyśmy cenne wnioski. Jednak przede wszystkim uświadomiłyśmy sobie, że życie po sześćdziesiątce wcale się nie kończy, ale może się dopiero zacząć ;).

Autorzy: Marzena Miszczuk- Głowacka, Monika Mużacz, Kinga Nadłonek, Sylwia Niemirowska-Sarna

Nie bądź bierny, bądź dzielny!

Aby podjąć jakiekolwiek działanie kluczem wydaje się znalezienie w nim sensu. Gdy znajdziemy cel potrzebujemy jeszcze wiary w to, że możemy go zrealizować. Siedmiogodzinny warsztat poprowadzony przez wolontariuszy:  Edytę Dudę, Marka Dudę, Karolinę Ludwikowską, Angelikę Osior oraz Milenę Wodzińską miał uświadomić młodzieży,  że każdy  posiada w sobie potencjał by działać i zmieniać rzeczywistość.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone w dwóch lubelskich ośrodkach: Pogodnym Domu Dziecka przy oraz Domu Dziecka nr 3 im. Janusza Korczaka. W zajęciach uczestniczyli wychowankowie placówek w wieku od czternastu do dwudziestu dwóch lat, a każda grupa liczyła od ośmiu do dwunastu osób.

Czas: W wymienionych domach dziecka odbyły się po dwa spotkania: pierwsze, integracyjno-zapoznawcze, trwające 2 godziny i drugie, będące warsztatem głównym i trwające 5 godzin.

Założenia warsztatu: Przed przystąpieniem do szczegółowego zaplanowania zajęć prowadzące musiały znaleźć odpowiedź na kilka podstawowych pytań dotyczących tematyki warsztatów: Czy i w jakim stopniu osoby wychodzące z domu dziecka są przygotowane do realizacji życiowych celów? Czy wierzą w sens i możliwość podejmowania działania w społeczności lokalnej? Czy są gotowe do pracy na rzecz dobra własnego oraz wspólnego? Odpowiedzi na wyżej wymienione pytania kazały wolontariuszkom sądzić, że młodzież wychowująca się w domach dziecka nie jest wystarczająco dobrze przygotowana do wejścia w dorosłe, świadome społecznie życie. W większości są to ludzie wyrwani ze swego środowiska, dojrzewający w przekonaniu, że posiadają bardzo ograniczony wpływ na rzeczywistość.

W związku z powyższym głównym założeniem warsztatów było wzbudzenie w uczestnikach poczucia sprawstwa i motywacji do realizacji postawionych sobie celów. Ćwiczenia oparte na metodzie dramy stosowanej wymagały od grupy zaangażowania i podjęcia współpracy, przy czym pozwalały na swobodne eksperymentowanie podczas ich wykonywania. Metoda dramy wydała się najodpowiedniejszą dla treningu tego typu kompetencji. W trakcie warsztatu zostały wykorzystane zarówno ćwiczenia integracyjne, jak i liczne rozgrzewki dramowe (np. amnezja, szalupa, klucze babuni), a także takie techniki jak stymulatory i fotografia.

strona 3

 Opis warsztatu: Początek obu przeprowadzonych warsztatów skoncentrował się wokół integracji grupy oraz zbudowania zaufania pomiędzy prowadzącymi a uczestnikami, co, zważywszy na początkową nieufność młodzieży, było dużym wyzwaniem. Późniejsze rozgrzewki dramowe uruchomiły wyobraźnię uczestników i zachęciły ich do zaangażowania oraz podjęcia współpracy. Dzięki temu możliwa była realizacja głównego ćwiczenia przeprowadzonego techniką stymulatorów. Stopniowo odkrywana historia Kuby zaciekawiła młodzież i skłoniła ją do głębszych refleksji, a także do aktywności w czasie omawiania wniosków. Podczas warsztatów pojawiły się także poboczne wątki, takie jak wolność jednostki czy zaangażowanie wychowawców w życie podopiecznych.

strona 2

 Nastroje i wrażenia: Pierwszy warsztat uświadomił nam, jak bardzo silna jest potrzeba wolności u młodzieży mieszkającej w domu dziecka. Dzięki temu spotkaniu zrozumieliśmy mechanizmy oddziaływania w grupie docelowej i nauczyliśmy się przełamywać jej opór, który stał się dla nas jednocześnie bardziej zrozumiały. Grupa potrzebowała dyrektywności oraz jasno określonego celu. Chciała, aby stawiane przed nią zadania stanowiły swego rodzaju wyzwanie. Bardzo ważne okazało się nasze zaangażowanie, wnoszona na salę energia oraz umiejętność wzbudzania emocji w uczestnikach warsztatu.

W znacznej części udało nam się zrealizować zaplanowany scenariusz, jednak nabyte podczas pierwszego „głównego” warsztatu doświadczenie kazało nam dokonać pewnych modyfikacji: technika fotografii okazała się mniej skuteczną i angażującą niż stymulatory, dlatego też przy drugim spotkaniu zrezygnowaliśmy z niej na rzecz większej ilości rozgrzewek dramowych. Po przeprowadzeniu zajęć widzimy, że największą trudnością okazało się utrzymanie poziomu energii przez cały czas ich trwania. Obie grupy, kończąc warsztat, były zadowolone i wdzięczne za to, że mogły w nim uczestniczyć. W ewaluacji młodzież oceniła spotkania z nami bardzo pozytywnie, a za najbardziej angażującą i interesującą technikę pracy uznała stymulatory. Jako prowadzący czuliśmy satysfakcję i dumę z przeprowadzonego warsztatu. Ufamy, że zaszczepiliśmy „ziarno wiary” w sens podejmowania różnych społecznych inicjatyw u młodzieży z domów dziecka.

 Autorzy: Edyta Duda, Marek Duda, Karolina Ludwikowska, Angelika Osior, Milena Wodzińska

Przejrzyj się w swoim lustrze społecznym

„Odkrywaj siebie, bo wszystko co jest ci potrzebne do realizowania twojej ścieżki, już jest w Tobie”. Jednym z problemów współczesnych młodych wchodzących na rynek pracy  jest brak świadomości swoich talentów oraz niewiedza w jaki sposób mogą wykorzystać swój potencjał.  Tymczasem świadomość tego, co mogę dać innym ludziom i jak mogę to zrobić, często staje się główną motywacją do podejmowania jakichkolwiek działań. Warsztat dla studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego poprowadziły: Anna Kotowska, Emilia Kmieć, Justyna Golecka.

Miejsce i grupa: Scenariusz został zrealizowany w jednej z sal Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Uczestnikami były osoby z sekcji Arteterapii Koła Naukowego Studentów Psychologii KUL, które dobrowolnie zgłosiły się na warsztat w celu poszerzenia swojej wiedzy i kompetencji.

Czas: Warsztat trwał pięć godzin.

Założenia warsztatu: Podstawowym celem warsztatu było kształtowanie postawy proobywatelskiej, charakteryzującej się znajomością własnego potencjału oraz wykorzystywaniem go w życiu społecznym. Do konstrukcji zajęć zostały wykorzystane techniki dramowe takie jak fotografia i stymulatory, przy pomocy których wolontariuszki postanowiły poruszyć problematykę związaną ze współpracą, komunikacją oraz odkrywaniem potencjału. Dało to możliwość realizacji założeń projektu, jakimi były: poszerzenie wiedzy uczestników z obszaru prawidłowej komunikacji, kształtowanie otwartej postawy względem innych oraz kształtowanie własnej świadomości na płaszczyźnie wykorzystywania swojego potencjału w społeczeństwie.

strona 1

Opis warsztatu: Uczestnicy rozpoczęli swą pracę od specjalnie dostosowanych ćwiczeń rozgrzewających, dzięki którym mieli możliwość wdrożenia się w metodę dramy oraz podejmowanej problematyki warsztatów. Najbardziej znaczącą techniką dramową wykorzystaną do konstrukcji warsztatów były stymulatory. Dzięki nim został poruszony problem nieprzystosowania jednostki do reszty grupy. Opowiedziana przy pomocy przedmiotów historia dotyczyła studentki, która nie dostała się na wymarzone studia, a ponadto nie miała świadomości swoich potencjałów. Z tego powodu trudno jest było odnaleźć się w sytuacji, z jaką musiała się zmierzyć. Poruszona historia dała impuls do refleksji nad głównym tematem warsztatów i doprowadziła do kilku istotnych wniosków. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziła także teoria M. Bellbina, którą prowadzące przedstawili w ramach omówienia ról pełnionych w zespole. Równie ciekawe okazało się ćwiczenie przeprowadzone techniką fotografii, poruszające problem komunikacji i współpracy. Uczestnicy warsztatów pod wpływem refleksji wzbudzonej dzięki doświadczeniu dramowemu stwierdzili, że bez komunikacji i dialogu trudno jest osiągnąć zarówno cel własny, jak i grupowy.

strona 2

Nastroje i wrażenia: Praca w naszym zespole przebiegała w sposób zaangażowany i aktywny. Wspólnie wymienialiśmy się refleksjami i odczuciami, co sprzyjało procesowi edukacyjnemu. Jako prowadzące czujemy się spełnione w swojej roli. Uczestnicy chętnie dyskutowali i dzielili się przemyśleniami dotyczącymi komunikacji i współpracy, a także odkrywania własnego potencjału. Obserwacja pracy grupy pozwoliła nam sądzić, że cel warsztatu został zrealizowany. Dodatkowo ważnym podkreślenia wydaje nam się fakt, że nie wszyscy uczestnicy znali metodę dramy, a dzięki nam zostali nią poruszeni i zainspirowani do własnych działań. Z dumą możemy powiedzieć, że jako młode praktykantki dramy odniosłyśmy sukces.

Autorki:  Anna Kotowska, Emilia Kmieć, Justyna Golecka

Razem możemy więcej!

Zosia Samosia w utworze Jana Brzechwy wszystko robiła sama. Skoncentrowana na sobie i swoich pomysłach, nie wierzyła, że ktoś inny może wzbogacić działanie swoimi talentami.  Słyszę, ale czy słucham?  Jak często wchodzę w rolę tytułowej Zosi, która wszystko wie najlepiej? Czy umiem dzielić się swoimi talentami i jednocześnie czerpać z tego, co mają inni? Jak przekonać dzieci do tego, że razem mogą więcej? Warsztat dla uczniów szkoły podstawowej poprowadziły: Katarzyna Broniec, Magdalena Marzec, Magdalena Szczepankiewicz, Justyna Tarka, Justyna Woźniak.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone w Szkole Podstawowej nr 7 przy Zespole Szkół nr 5 w Rzeszowie w klasach dla klas IV

Czas: Warsztat obejmował 5 godzin lekcyjnych dla jednej klasy (razem 10 godzin lekcyjnych). Z każdą klasą prowadzące spotkały się dwa razy.

Założenia warsztatu: Wyniki analizy potrzeb wykazały, że dzieci nie słuchają siebie nawzajem i nie potrafią efektywnie współdziałać, są skoncentrowane na sobie i swoich potrzebach, mają trudności z dostrzeganiem uczuć innych osób. W grupie widoczna była potrzeba wzmocnienia integracji uczniów oraz rozwijania umiejętności współpracy.

W odniesieniu do powyższych wniosków prowadzące zdecydowały, by głównym celem warsztatów uczynić kształtowanie wrażliwości na drugiego człowieka i jego potrzeby, rozwijanie umiejętności współpracy w grupie oraz uświadamianie uczestnikom zajęć tego, jak ważne jest słuchanie siebie nawzajem. Planowanym efektem warsztatów było to, aby uczniowie stali się bardziej otwarci na potrzeby innych, nauczyli się skuteczniejszej komunikacji w grupie, szybciej podejmowali wspólne decyzje oraz częściej sobie pomagali.

strona 1

Opis warsztatu: Każde zajęcia rozpoczynały się od powitania i ćwiczeń budujących poczucie bezpieczeństwa w grupie oraz tworzących atmosferę otwartości na nowe doświadczenia. W doborze zadań prowadzące kierowały się tym, aby uczniowie mogli poczuć się swobodnie oraz aktywnie uczestniczyć w zajęciach, dzielić się własnymi spostrzeżeniami i emocjami.

W pierwszym dniu warsztatów uczniowie pracowali techniką stymulatorów. Na podstawie przedmiotów znajdujących się w plecaku mieli stworzyć historię Filipa – chłopca o rok starszego od nich, zafascynowanego siatkówką, mającego problemy z porozumieniem się ze swoją nową drużyną. Początkowo każde dziecko pracowało indywidualnie, tworząc fragment historii w oparciu o wylosowany z plecaka przedmiot. Później uczniowie zaczęli wymieniać się swoimi pomysłami, rozmawiać ze sobą o tym, co mogło się wydarzyć i tworzyć wspólną historię, zawierającą szereg różnych wątków. Następnie w trakcie tzw. „wspólnego umysłu” mieli szansę wcielić się w jednego z bohaterów i zastanowić się nad sposobem jego myślenia i postrzegania rzeczywistości. To dało im możliwość poszerzenia perspektywy i zobaczenia problemu Filipa z różnych stron. Po zakończeniu ćwiczenia uczestnicy dyskutowali nad tym, co jest potrzebne, aby rozwiązać problem chłopca oraz jak ta historia odnosi się do ich życia i problemów, z którymi spotykają się na co dzień.

Drugi dzień zajęć obejmował głównie ćwiczenia, których celem było podkreślenie wartości współpracy. Dzieci angażowały się w proponowane im zadania, przy odpowiednim wsparciu szukały nowych, kreatywnych rozwiązań. Początkowo próbowały działać indywidualnie, ale w obliczu porażki szybko opracowywały wspólną, efektywną strategię, która pozwalała na wykonanie powierzonego im zadania. Doświadczenia zdobyte podczas warsztatów pozwoliły uczestnikom zauważyć wartość współpracy, czym chętnie dzielili się z nami w podsumowaniu.

strona 2

Nastroje i wrażenia: Uczestnicy warsztatów chętnie angażowali się w kolejne ćwiczenia. Przy odpowiednim wsparciu pracowali twórczo, nieszablonowo podchodząc do poszczególnych zadań. Zajęcia przebiegały w pozytywnej, pełnej energii atmosferze. Cieszyłyśmy się  przede wszystkim tym, że dzieci same dostrzegały wartość doświadczeń, które były im proponowane i w miarę trwania warsztatów coraz częściej, z własnej inicjatywy, współpracowały ze sobą. Ich reakcje na kolejne ćwiczenia oraz komentarze podczas podsumowania pokazują, że dostrzegły sens wspólnego działania. O efektach zajęć pisze wychowawca w ankiecie przeprowadzonej tydzień po warsztatach:

Uczniowie, zanim skrytykują drugiego, słuchają siebie nawzajem.

Uczniowie próbują wysłuchiwać swoich racji (…).

Starają się zrozumieć podawane argumenty (…).

Nauczyciel zwraca także uwagę na stosunki między uczniami, pisząc, że: szanują się nawzajem i odnoszą do siebie poprawnie.

Przytoczona poniżej wypowiedź nauczyciela-wychowawcy jednej z klas ugruntowała nasze przekonanie dotyczące tego, że cele warsztatu zostały osiągnięte:

Współpraca po zajęciach jest na lepszym poziomie, uczniowie zrozumieli, że pracując razem, można osiągnąć więcej.

 

Autorzy: Katarzyna Broniec, Magdalena Marzec, Magdalena Szczepankiewicz, Justyna Tarka, Justyna Woźniak

Współpraca-dobra praca

Na małe miasteczko spadła plaga klęsk i nieurodzajów. Jak poradzą sobie z tym mieszkańcy miasta? Co okaże się kluczem do sukcesu? „Współpraca- dobra praca”- czyli dramowo o tym, co utrudnia współpracę  oraz jakie kroki można podjąć, by nasze działania były jeszcze bardziej skuteczne, a relacje w zespole dobre. Warsztat z młodzieżą  poprowadziły:  Anna Richert, Beata Paluszek, Beata Piech, Sylwia Rudka.

Miejsce i grupa: Zajęcia zostały przeprowadzone dla Młodzieżowej Rady Miasta w Lubaczowie i Strzyżowie, a także dla Samorządu Uczniowskiego Liceum Ogólnokształcącego w Lubaczowie. Uczestniczyła w nich młodzież w wieku gimnazjalnym i licealnym.

Czas: Warsztaty zostały zaplanowane jako jedno pięciogodzinne spotkanie dla każdej z grup.

Założenia warsztatu: Celem warsztatów były: integracja grup, poszerzenie wiedzy na temat metody win-win, a także poznanie pięciu przeszkód współpracy i sposobów ich pokonywania. Wolontariuszki skupiły się na rozwijaniu w uczniach umiejętności wspólnego podejmowania decyzji, aby w przyszłości byli oni bardziej otwarci na współpracę ułatwiającą osiąganie zamierzonych celów.

strona 1

Opis warsztatu: Warsztaty rozpoczęły się od rozgrzewek dramowych, dzięki którym uczestnicy mieli okazję lepiej się poznać i zmniejszyć dystans między sobą. W drugiej części spotkania prowadzące przeprowadziły kluczowe dla zajęć ćwiczenie oparte na konieczności pracy zespołowej. Zadaniem uczniów było wcielenie się w przedstawicieli grup społecznych pewnego miasteczka, na które spadła plaga klęsk i nieurodzajów oraz znalezienie rozwiązania, które poprawiłoby sytuację mieszkańców.

Kolejne bardzo istotne ćwiczenie wykorzystywało technikę stymulatorów. Wyjmując  przedmioty z torebki bohaterki – liderki grupy muzycznej, uczestnicy zagłębiali się w owianą tajemnicą historię. Po jej odkryciu każdy miał możliwość wcielenia się w konkretną postać i przedstawienia własnej wersji zdarzeń. Cykl Kolba zastosowany przez prowadzące umożliwił uczestnikom doświadczenie ćwiczenia, przeanalizowanie go oraz odniesienia go do realiów życia.

strona 2

Nastroje i wrażenia: Przed warsztatami zastanawiałyśmy się, czy młodzież będzie chciała współpracować, wchodzić w role, dyskutować ze sobą, dzielić się przemyśleniami i refleksjami. Wątpliwości okazały się jednak bezpodstawne: zaproponowane rozgrzewki dramowe rozluźniły atmosferę i pozwoliły poczuć się pewniej nie tyko uczestnikom, lecz także nam- prowadzącym. W trakcie warsztatu  byłyśmy pozytywnie zaskoczone aktywnością i kreatywnością uczniów, tym, jak chętnie wcielali się oni w role mieszkańców Kłopotowa i z jakim zaangażowaniem szukali najlepszego rozwiązania dla całego zespołu. Ciekawym doświadczeniem było także obserwowanie odmiennych sposobów rozwiązywania zadań przez poszczególne grupy oraz wysuwania innych wniosków. Wielu uczestników nigdy wcześniej nie spotkało się z metodą dramy, co było kolejnym powodem do naszej satysfakcji, zwłaszcza że posłużenie się taką formą pracy przyniosło wymierne korzyści. Podczas podsumowania uczniowie przyznali, że z zajęć wynoszą dla siebie nową wiedzę i umiejętności, które będą przydatne w codziennym życiu.

 Autorzy: Anna Richert, Beata Paluszek, Beata Piech, Sylwia Rudka.

Mogę. Chcę. Działam!

Jak mówić, by być słuchanym, jak słuchać, by inni chcieli do nas mówić?  Czy bez dobrej komunikacji w zespole  możliwe jest przeprowadzenie skutecznego działania? Jak nie rezygnować z siebie i jednocześnie czerpać z potencjałów innych? „Mogę. Chcę. Działam!” to warsztat przeprowadzony dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego przez Paulę Sałapę, Barbarę Gładysz i Monikę Midurę.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim  dla studentów kierunków: pedagogika, socjologia, praca socjalna.

Czas: Warsztaty odbyły się dwukrotnie i trwały po pięć godzin. Pierwsze spotkanie miało miejsce 02.03.2015 r., a drugie 06.03.2015 r.


Założenia warsztatu: Analiza potrzeb przeprowadzona przed zajęciami wykazała, że grupa docelowa ma największe problemy z: otwartym wyrażaniem swojego zdania, efektywną współpracą oraz skuteczną komunikacją z innymi ludźmi.

W związku z powyższym głównym celem warsztatów było podniesienie kompetencji komunikacyjnych studentów i, co za tym idzie, zwiększenie zaangażowania w podejmowane wspólnie inicjatywy obywatelskie.

Aby osiągnąć zamierzone rezultaty, prowadzące posłużyły się metodą dramy (głównie techniką stymulatorów), umożliwiającą naukę przez zabawę.

strona 2

Opis warsztatu: Każde ze spotkań rozpoczynało się od niezbędnych czynności organizacyjnych, po których zakończeniu wolontariuszki wprowadzały zadania integrujące grupę, pozwalające stworzyć atmosferę otwartości i szczerości.

Kluczowe dla warsztatów ćwiczenie, wykorzystujące technikę stymulatorów, polegało na odkryciu opowieści ukrytej w przedmiotach należących do głównej bohaterki. Historia przedstawiała grupę pracowników pewnej firmy, w której nikt nie potrafił ze sobą skutecznie rozmawiać. Po wspólnym odtworzeniu sytuacji, uczestnicy warsztatów mieli okazję wcielić się w jednego z jej bohaterów, co pozwoliło im na zmianę perspektywy. Kolejny krok polegał na przeprowadzeniu w parach rozmów, mających wnieść do historii nowe, znaczące informacje („wspólny umysł” i „tunel”). Studenci mogli również zaproponować własną wersję wyjścia z trudnej sytuacji.

Tę część warsztatów prowadzące zakończyły odtworzeniem krótkiego filmu dotyczącego przełamywania barier w dość konformistycznym społeczeństwie. Na koniec przyszedł czas na rozmowę skupiającą się wokół zagadnień omawianych w czasie warsztatów oraz na pytania o wrażenia uczestników.

strona 3

Nastroje i wrażenia: Studenci pytani o to, czy czują, że podnieśli swoje kompetencje komunikacyjne, odpowiadali na przykład: „Myślę, że podniosłam swoje kompetencje, w szczególności jeśli chodzi o odwagę i otwarcie w kontaktach z innymi”. Byłyśmy  mile zaskoczone pozytywnym podejściem uczestników, ich zaangażowaniem i ciekawymi spostrzeżeniami, które wzbogaciły również naszą  wiedzę i skłoniły do przemyśleń. Pytani o ocenę warsztatów, studenci stwierdzali: „Czułam się swobodnie. Dziewczyny były przygotowane znakomicie. Jestem pod ogromnym wrażeniem” czy: „Prowadzenie profesjonalne – czułam się bardzo dobrze, rodzinna atmosfera”. Na zakończenie spotkania uczestnicy zadeklarowali, że chcieliby wziąć w nim udział jeszcze raz, gdyby było to możliwe.

Autorzy: Paula Sałapa, Barbara Gładysz, Monika Midura

Nikt nie jest samotną wyspą!

Co wpływa na naszą motywację do współdziałania? Czym różni się „słuchanie” od „słyszenia”?  Jak udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych by atmosfera w naszym zespole była dobra, a nasze działania, skuteczne?  Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy warsztatu-studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego- poprowadzonego przez wolontariuszki: Annę Wójcik, Marikę Raróg, Magdalenę Żelazny.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Rzeszowskim, w Biurze Karier  oraz na Wydziale Pedagogicznym przy ul. Ks. Jałowego 24; grupa: aktywni studenci działający jako starości, członkowie samorządu studenckiego, członkowie kół naukowych i innych organizacji studenckich na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania.

Czas: warsztat został przeprowadzony dla dwóch grup, z których każda uczestniczyła w jednym dniu zajęć:

warsztat pierwszy (25.02.2015 r.) odbył się w siedzibie Biura Karier UR i trwał 6 godz. dydaktycznych; wzięło w nim udział 9 osób,

warsztat drugi (04.03.2015 r.) odbył się na Wydziale Pedagogicznym UR i trwał 5 godz. dydaktycznych;  wzięły w nim udział 32 osoby.

Założenia warsztatu: Przed szczegółowym zaplanowaniem warsztatów prowadzące postanowiły dowiedzieć się, jakie umiejętności warto rozwijać w studentach, aby podejmowane przez nich inicjatywy obywatelskie przyczyniały się do rozwoju ich kompetencji komunikacyjnych i jakości współpracy. Przeprowadzona diagnoza wykazała, że komunikacja między starostami i innymi zaangażowanymi w życie uczelni studentami odbywa się głównie poprzez portale społecznościowe, rzadziej mailowo lub telefonicznie, brak jest natomiast kontaktów osobistych (lub występują one w wąskim zakresie). Wśród pomysłów dotyczących podniesienia efektywności współpracy najczęściej akcentowana przez studentów była potrzeba spotkań „twarzą w twarz”, mających służyć lepszemu poznaniu się oraz budowaniu otwartych, koleżeńskich relacji. Uwzględniając te wnioski, wolontariuszki postawiły na rozwój kompetencji komunikacyjnych uczestników, uświadomienie wpływu własnych potrzeb na pracę grupy oraz korzyści wypływających ze wspólnego działania. Podczas warsztatów wykorzystano ćwiczenia integrujące oraz techniki dramowe.

strona 2

Opis warsztatu: W pierwszej fazie obu spotkań prowadzące skoncentrowały się na integracji uczestników, tworząc im przestrzeń do rozmowy (ćwiczenie o nazwie fast dating) oraz podzielenia się z grupą własnymi unikatowymi cechami („drzewo dłoni”). Druga część warsztatów opierała się na ćwiczeniach akcentujących wartość współpracy i korzyści z niej płynących („tratwa”). Istotnym wnioskiem wyciągniętym przez studentów było uzmysłowienie sobie, jakie czynniki mogą utrudniać realizację danego zadania (zbyt liczna grupa, hałas, nieumiejętność aktywnego słuchania, obawa wywołana presją czasu i związany z nią brak chęci współpracy). „Karty ról” wprowadziły natomiast uczestników w przestrzeń dwóch bohaterów: Marceliny (Mateusza) i Anety. Ćwiczenie to udowodniło, jak ważne jest umiejętne dzielenie się ze sobą informacjami na temat własnych potrzeb. Kolejnym etapem warsztatów było zapoznanie studentów z teorią formułowania konstruktywnych informacji zwrotnych (FUO). Uczestnicy mieli okazję przećwiczyć sposób ich tworzenia. Następnie podzielili się na forum swoimi potrzebami (reprocity ring) i wspólnie zastanawiali się nad możliwościami ich realizacji.

strona 1

Nastroje i wrażenia: Nietuzinkowym doświadczeniem  była dla nas możliwość prowadzenia warsztatów w dwóch całkowicie różnolicznych grupach (grupa 1 – 9 osób, grupa 2 – 32 osoby) oraz radość i chęć do dalszego kontaktu wyrażona przez uczestników zajęć (po każdym warsztacie powstała lista mailingowa).

Autorzy: Anna Wójcik, Marika Raróg, Magdalena Żelazny

Multimedia

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami multimedialnymi z Dramowej Akademii Wolontariackiej.

Znajdziesz tutaj zdjęcia i flimy z poprzednich edycji, a także zamieszczane na bieżąco z obecnych działań.

Dramowa Akademia Wolontariacka – rekrutacja przedłużona do 8 października

Już od 15 września ruszyła rekrutacja  do kolejnej edycji Dramowej Akademii Wolontariackiej realizowanej przez Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA.

DAW to projekt realizowany w latach 2014-2015 na terenie województwa podkarpackiego [Rzeszów]  i lubelskiego [Lublin], który wykorzystuje metodę dramy stosowanej do rozbudzenia twórczego potencjału, rozwoju kompetencji społecznych oraz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Continue reading

Przebieg rekrutacji w województwie mazowieckim

Nad przebiegiem procesu rekrutacji w województwie mazowieckim czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Marta Jankowska, Małgorzata Winiarek-Kołucka  – trenerki i tutorki w Dramowej Akademii Wolontariackiej.Poniżej przedstawiamy schemat procesu rekrutacyjnego.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji i szybszego zamknięcia zgłoszeń on-line w przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w projekcie.W razie pytań dotyczących rekrutacji i przebiegu projektu w woj. mazowieckim prosimy o kontakt z Karoliną Sieńkowską, k.sienkowska@stop-klatka.org.pl

Działanie Krótki opis Termin
Wysyłanie zgłoszeń on-line Osoby chętne do udziału w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny. 13 listopada-
5 grudnia 2014r.
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej – zaproszenie na warsztat rekrutacyjny Spośród wysłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze 24 osoby, które zaprosi na spotkanie rekrutacyjny. O wynikach rekrutacji osoby zostaną powiadomione e-mailowo w dniu 11.12.2014r.  8 grudnia 2014r.
Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie podczas którego uczestnicy i trenerki poznają siebie nawzajem, aby móc świadomie zdecydować o udziale w projekcie. W każdym spotkaniu weźmie udział 6 osób.   14 grudnia 2014r.
10:00-12:00, 12:30-14:30, 15:00-17:00
15 grudnia 2014r.
16:00-18:00
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej Spośród 24 osób po warsztacie Komisja Rekrutacyjna wybierze 16 uczestników/uczestniczek Akademii oraz stworzy listę rezerwową.  17 grudnia 2014r.
Wyniki rekrutacji Wyniki rekrutacji przesłane zostaną w formie mailowej.  18 grudnia 2014r.

Harmonogram DAW w województwie mazowieckim

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie mazowieckim.

Działanie

Więcej informacji

Terminy

Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie rekrutacyjne odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny 15 minut. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji. 14 grudnia 2014r. 10:00-12:00, 12:30-14:30, 15:00-17:00 15 grudnia 2014r. 16:00-18:00
4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowych Integracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m. in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań. 27 luty -2 marca 2015r. 27 lutego godz. 10:00-18:00 28 lutego godz. 10:00-18:00 1 marca godz. 9:00-17:00 2 marca godz. 9:00-15:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Badanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą

doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych).

terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyce Wybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów, w 4-osobowych zespołach. 11-12 kwietnia 2015r. godz. 10:00-18:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami. Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania. terminy ustalają zespoły wolontariackie maj – czerwiec 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjne Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek. 9-10 maja 2015r. godz. 10:00-18:00
Spotkanie kończące Akademie Omówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych. 11 czerwca 2015r. godz.17:00-20:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową. Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

Harmonogram DAW w województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie lubelskim.

Działanie

Więcej informacji

Terminy

Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie rekrutacyjne  odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji. 10 grudnia 2014r.
15:00-17:00 lub17:40-19:40

11grudnia 2014r.
13:00-15:00 lub15:40-17:40
4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowych Integracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m. in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań. 21-24 stycznia 2015r.
21 stycznia godz. 11:00-17:00
22 stycznia godz. 9:00-17:00
23 stycznia godz. 9:00-17:00
24 stycznia godz. 9:00-17:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Badanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych). terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy  uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyce Wybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów, w 4-osobowych zespołach. 21-22 lutego 2015r.
21 lutego godz. 10:00-18:00
22 lutego godz. 9:00-17:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami. Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy  Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania. terminy ustalają zespoły wolontariackie
kwiecień-czerwiec 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjne Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek.
18-19 kwietnia 2015r
.
18 kwietnia godz. 10:00-18:00
19 kwietnia godz. 9:00-17:00
Spotkanie kończące Akademie Omówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych. 15 czerwca 2015r.
godz.15:00-18:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

Harmonogram DAW w województwie podkarpackim

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem działań w ramach Dramowej Akademii Wolontariackiej w województwie podkarpackim.

Działanie

Więcej informacji

Termin

Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie rekrutacyjne odbywa się w 6-osobowej grupie. Czas jednego spotkania to 2 godziny 15 minut. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji.  12 grudnia 2014r.
15:00-17:00
19 grudnia 2014r.
15:00-17:00

Rozmowy rekrutacyjne Rektutacja zostałą przedłużona do 23 stycznia. Aby wziąć udział w rekrutacji trzeba wypełnić formularz na stronie. Z wybranymi osobami trenerzy przeprowadzą rekrutacyjną rozmowę telefoniczną. Zapoznaj się z dokładnymi zasadami rekrutacji. 23 grudnia 2014r. –
-23 stycznia 2015r.

4-dniowe warsztaty dotyczące współpracy i tworzenia proobywatelskich działań dramowych Integracja i zasady współpracy dla całej grupy. Warsztat rozwojowy dotyczący współpracy prowadzony metodą dramy i innymi metodami aktywnymi (poruszone zostaną m.in. takie tematy jak: komunikacja, role w zespole, podział zadań, itp.). Uczestnicy uzyskają także wiedzę oraz podzielą się własnym doświadczeniem z zakresu tworzenia pro obywatelskich działań. 19-22 lutego 2015r.
19 lutego godz. 10:00-18:00
20 lutego godz.9:00-17:00
21 lutego godz. 9:00-17:00
22 lutego godz. 9:00-15:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, tutoring Badanie potrzeb wybranej grupy docelowej, ustalenie celów warsztatu – przy współpracy z tutorem (osobą doświadczoną w przygotowaniu i prowadzeniu warsztatów dramowych). terminy ustalają zespoły wolontariackie
2-dniowy warsztat dramowy  uczący technik dramowo-teatralnych i pokazujący możliwości ich wykorzystania w praktyce Wybrane ćwiczenia i techniki dramowe do pracy z grupami nad budowaniem społeczeństwa obywatelskiego – udział, omówienie struktury i zasad prowadzenia. Tworzenie własnych warsztatów w 4-osobowych zespołach. 14-15 marca 2015r.
14 marca godz. 10:00-18:00
15marca godz. 10:00-18:00
Praca w 4-osobowym zespole wolontariackim, konsultacje z tutorami Dopracowanie warsztatów, stworzenie narzędzi ich ewaluacji, a także wybór materiałów potrzebnych do jego realizacji. Współpraca z placówkami, gdzie realizowane będą warsztaty. Grupy wspiera tutorka. terminy ustalają zespoły wolontariackie
Warsztaty prowadzone przez wolontariuszy  Dwukrotne prowadzenie stworzonych przez wolontariuszy warsztatów, zbieranie dokumentacji podsumowującej działania. maj-czerwiec 2015r.
2-dniowe spotkanie superwizyjne Podczas spotkania uczestnicy będą mieli okazje skonsultować i wypróbować fragmenty swojego scenariusza na grupie pod okiem tutorek. 9-10 maja 2015r.
9 maja godz. 10:00-18:00
10 maja godz. 10:00-18:00
Spotkanie kończące Akademie Omówienie przez zespoły i ich tutorki procesu tworzenia i realizacji dramowych warsztatów proobywatelskich, wyników ich ewaluacji oraz możliwości współpracy przy kolejnych inicjatywach prospołecznych i edukacyjnych. 17 czerwca 2015r.
godz. 15:00-18:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Udział we wszystkich szkoleniach jest nieodpłatny i obowiązkowy. Oprócz podanych wyżej działań każdy z uczestników i uczestniczek będzie zobowiązany do uczestniczenia w ewaluacji projektu (wywiady, ankiety).

Przebieg rekrutacji w województwie lubelskim

Nad przebiegiem procesu rekrutacji w województwie lubelskim czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Agnieszka Buśk, Magdalena Zylik – trenerki i tutorki w Dramowej Akademii Wolontariackiej.Poniżej przedstawiamy schemat procesu rekrutacyjnego.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji i szybszego zamknięcia zgłoszeń on-line w przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w projekcie.W razie pytań dotyczących rekrutacji i przebiegu projektu w woj. lubelskim prosimy o kontakt z Magdaleną Zylik, m.zylik@stop-klatka.org.pl tel: 509 202 357

Działanie Krótki opis Termin
Wysyłanie zgłoszeń on-line Osoby chętne do udziału w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny. 13 listopada – 5 grudnia 2014r.
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej – zaproszenie na warsztat rekrutacyjny Spośród wysłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze 24 osoby, które zaprosi na spotkanie rekrutacyjny. O wynikach rekrutacji osoby zostaną powiadomione e-mailowo w dniu 7.12.2014r.  6 grudnia 2014r.
Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie podczas którego uczestnicy i trenerki poznają siebie nawzajem, aby móc świadomie zdecydować o udziale w projekcie. W każdym spotkaniu weźmie udział 6 osób.   10 grudnia2014r
15:00-17:00 lub 17:40-19:40
11 grudnia 2014r.
13:00-15:00 lub 15:40-17:40
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej Spośród 24 osób po warsztacie Komisja Rekrutacyjna wybierze 16 uczestników/uczestniczek Akademii oraz stworzy listę rezerwową.  11 grudnia 2014r.
Wyniki rekrutacji Wyniki rekrutacji przesłane zostaną w formie mailowej.  13 grudnia 2014r.

kontrakt uczestnictwa

Podpisanie niżej zamieszczonego wzoru kontraktu jest warunkiem uczestnictwa w Dramowej Akademii Wolontariackiej. Umowę tą zawieramy z wolontariuszami/wolontariuszkami, którzy przeszli pomyślnie proces rekrutacji i zostali zakwalifikowani do udziału w Akademii.  Zapraszam do zapoznania się z treścią dokumentu, abyś mógł/mogła świadomie podjąć decyzję o zgłoszeniu i udziale w Akademii.

 

Przebieg rekrutacji w województwie podkarpackim

Mieszkańcy woj.podkarpackiego mogą się zgłaszać do projektu do 23 stycznia 2015r. Rekrutacja na podstawie zgłoszeń i rozmowy telefonicznej.

Nad przebiegiem procesu rekrutacji czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Chodasz, Beata Piech – trenerki i tutorki w Dramowej Akademii Wolontariackiej.

Poniżej przedstawiamy schemat procesu rekrutacyjnego.

Działanie Krótki opis Termin
Wysyłanie zgłoszeń on-line Osoby chętne do udziału w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny. 23 grudnia 2014r. –
-23 stycznia 2015r.
Spotkania komisji rekrutacyjnej Spośród wysłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze  osoby, z którymi umówi się na telefoniczną rozmowę kwalifikacyjną.  O wynikach rekrutacji osoby zostaną powiadamiane e-mailowo do dwóch dni po wysłaniu zgłoszenia.  

 

23 grudnia 2014r. –
-23 stycznia 2015r.

Rozmowy rekrutacyjne Rozmowa telefoniczna podczas której uczestnicy i trenerki poznają siebie nawzajem, aby móc świadomie zdecydować o udziale w projekcie. Terminy rozmów telefonicznych zostaną ustalone indywidualnie.   

23 grudnia 2014r. –
-23 stycznia 2015r.

Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej Spośród  osób, z którymi przeprowadzono rozmowy telefoniczne Komisja Rekrutacyjna wybierze uczestników/uczestniczek Akademii oraz stworzy listę rezerwową.  

22 stycznia 2015r.

Wyniki rekrutacji Wyniki rekrutacji przesłane zostaną w formie mailowej.  23 stycznia 2015r.

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji i szybszego zamknięcia zgłoszeń on-line w przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w projekcie.

W razie pytań dotyczących rekrutacji i przebiegu projektu w woj. podkarpackim prosimy o kontakt z Beatą Piech, b.piech@stop-klatka.org.pl,tel. 501 253 932

lubelskie

Nad przebiegiem procesu rekrutacji w województwie lubelskim czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna w składzie: Aleksandra Chodasz, Magdalena Zylik – trenerki i tutorki w Dramowej Akademii Wolontariackiej.Poniżej przedstawiamy schemat procesu rekrutacyjnego.Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany terminów rekrutacji i szybszego zamknięcia zgłoszeń on-line w przypadku dużej ilości osób chętnych do udziału w projekcie.W razie pytań dotyczących rekrutacji i przebiegu projektu w woj. lubelskim prosimy o kontakt z Magdaleną Zylik, m.zylik@stop-klatka.org.pl tel: 509 202 357

Działanie Krótki opis Termin
Wysyłanie zgłoszeń on-line Osoby chętne do udziału w projekcie wypełniają formularz rekrutacyjny. 15 września – 5 października 2014r.
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej – zaproszenie na warsztat rekrutacyjny Spośród wysłanych zgłoszeń Komisja Rekrutacyjna wybierze 24 osoby, które zaprosi na spotkanie rekrutacyjny. O wynikach rekrutacji osoby zostaną powiadome e-mailowo w dniu 7.10.2014r. 7 października 2014r.
Spotkanie rekrutacyjne Spotkanie podczas którego uczestnicy i trenerki poznają siebie nawzajem, aby móc świadomie zdecydować o udziale w projekcie. W każdym spotkaniu weźmie udział 6 osób. 10 października 2014r 14:00-16:15 lub 17:30-19:45 11 października 2014r. 9:00-11:15 lub 12:30-14:45
Spotkanie Komisji Rekrutacyjnej Spośród 24 osób po warsztacie Komisja Rekrutacyjna wybierze 16 uczestników/uczestniczek Akademii oraz stworzy listę rezerwową.

11 października 2014r.

Wyniki rekrutacji Wyniki rekrutacji przesłane zostaną w formie mailowej. 12 października 2014r.

mazowieckie

Poznaj zespół realizujący Dramowa Akademie Wolontariacką w województwie mazowieckim!

Kliknij na imiona i nazwiska poszczególnych osób, aby dowiedzieć się więcej na ich temat.

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY:

Zajęcia w województwie mazowieckim poprowadzą:

Małgorzata Winiarek-Kołucka

Marta Jankowska

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Na pytania dotyczące rekrutacji, organizacji odpowie:

Karolina Sieńkowska

koordynatorka w województwie mazowieckim

k.sienkowska@stop-klatka.org.pl

lubelskie

Poznaj zespół realizujący Dramowa Akademie Wolontariacką w województwie lubelskim!

Kliknij na imiona i nazwiska poszczególnych osób, aby dowiedzieć się więcej na ich temat.

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY:

Zajęcia w województwie lubelskim poprowadzą:

Agnieszka Buśk

Magdalena Zylik

ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY:

Na pytania dotyczące rekrutacji, organizacji szkoleń i projektu odpowie:

Magdalena Zylik

 koordynatorka w województwie lubelskim

m.zylik@stop-klatka.org.pl

tel: 509 202 357