Tag Archives: edukacja antydyskryminacyjna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i kryteria naboru oraz uczestnictwa w projekcie „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna” zwanym dalej Projektem;
 2. Realizatorem Projektu jest Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA;
 3. Adres biura: Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA znajduje się przy ul. Strzeleckiej 3 m. 12, 03 – 433 Warszawa;
 4. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG;
 5. Zasięg terytorialny Projektu – Lublin, Poznań, Gdańsk, Rzeszów i okolice tych miast;
 6. Informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na stronie https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/, w szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, znajdujących się na w/w terenie objętym wsparciem;
 7. Okres realizacji Projektu: od 01 października 2014 r. do 30 kwietnia 2016 r.

§2

Definicje

Używane w niniejszym Regulaminie określenia każdorazowo oznaczają:

 1. „Projekt” – projekt „Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna”;
 2. „Realizatorzy projektu” – Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA;
 3. „Uczestnik Projektu”/„Beneficjent Ostateczny” – kandydat/kandydatka, który/a zostanie zakwalifikowana do Projektu, zgodnie z zasadami rekrutacji określonymi w niniejszym regulaminie;
 4. „Dokumenty rekrutacyjne” – dokumenty wymienione w § 4;
 5. „Komisja rekrutacyjna” – należy przez to rozumieć komisję dokonującą kwalifikacji kandydatów do Projektu, w tym: oceniającą formularze rekrutacyjne;
 6. “pierwsza część Projektu” – okres w realizacji Projektu, rozpoczynający się w lutym a kończący się w czerwcu 2015 r.
 7. “druga część Projektu” – okres w realizacji Projektu, rozpoczynający się w październiku 2015 r. a kończący w styczniu 2016 r.

§3

Uczestnicy Projektu

 1. Uczestnikami/Uczestniczkami Projektu będą nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Lublinie, Poznaniu i okolicach tych miast w pierwszej części projektu oraz nauczyciele i nauczycielki zatrudnieni/zatrudnione w Gdańsku, Rzeszowie i okolicach tych miast w drugiej części projektu;
 2. W wyniku procesu rekrutacji wyłonionych zostanie min. 56 Uczestników/Uczestniczek projektu, po 14 w każdym z regionów: Lublin, Poznań, Gdańsk i Rzeszów;

§4

Dokumenty rekrutacyjne

 1. W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
 • Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • Formularz rekrutacyjny;
 1. Dokumenty rekrutacyjne będą dostępne na stronie https://stop-klatka.org.pl/rekrutacja/;

§5

Rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu

 1. Proces rekrutacji drugiej części Projektu trwa do 18.09.2015 r. Warunkiem przystąpienia do Projektu jest spełnienie kryteriów naboru oraz prawidłowe wypełnienie formularza rekrutacyjnego wysłanego za pośrednictwem: strony internetowej https://stop-klatka.org.pl/daa-2-formularz/, albo drogą e-mailową na adres rekrutacja.daa@stop-klatka.org.pl lub pocztą na adres SPD STOP-KLATKA ul.Strzelecka 3/12, 03-433 Warszawa (decyduje data wpływu listu do siedziby organizacji);
 2. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą trenerki projektu;
 3. Do Projektu zostanie zakwalifikowanych min. 56 osób. W przypadku, gdy na szkolenia zgłosi się większa liczba chętnych niż liczba wolnych miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa. W sytuacji zgłoszenia się zbyt małej liczby osób zorganizowany zostanie nabór dodatkowy;
 4. O uczestnictwie w Projekcie decyduje łącznie spełnienie następujących kryteriów:
  a) Zatrudnienie w Lublinie, Poznaniu lub okolicach tych miast – zgłoszenie do pierwszej części projektu;
  b) Zatrudnienie w Gdańsku, Rzeszowie lub okolicach tych miast – zgłoszenie do drugiej części projektu;
  c) Możliwości czasowe;
  d) Przesłanie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego;
  e) Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu się do projektu, podpisanie i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia niniejszego regulaminu;
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie któregoś z Beneficjentów, na jego miejsce może zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej;
 6. Złożenie formularza rekrutacyjnego oznacza, iż Uczestnik/czka zapoznał/a się z niniejszym Regulaminem, akceptuje jego zapisy i zobowiązuje się do ich przestrzegania;
 7. Rekrutacja Uczestników/czek do projektu uwzględnia zasadę równych szans poprzez zapewnienie możliwości udziału w projekcie osobom bez względu na płeć czy stopień niepełnosprawności;
 8. Wszystkie osoby, które prześlą dokumenty rekrutacyjne zostaną poinformowane o swoim statusie w Projekcie:
  a) o zakwalifikowaniu do projektu;
  b) o wpisaniu na listę rezerwową;
  c) o nie zakwalifikowaniu się;
 9. O wynikach rekrutacji Beneficjenci/tki ostatecznie zostaną poinformowani/e drogą elektroniczną lub telefonicznie;

§6

Zasady organizacji oraz uczestnictwa w warsztatach

 1. Przeprowadzony zostanie cykl warsztatów dla nauczycieli/ek w pierwszej części projektu – od lutego do czerwca 2015 r. – w Lublinie, Poznaniu i okolicach tych miast;
 2. W drugiej części projektu cykl warsztatów dla nauczycieli zostanie przeprowadzony od października 2015 r. do stycznia 2016 r.- w Gdańsku, Rzeszowie i okolicach tych miast;
 3. Każdy cykl będzie składał się z 60 godzin szkoleniowych:

a. 16 godzin: treści wprowadzające głębsze rozumienie pojęć z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej takich jak elementy tożsamości pierwotnej i wtórnej, cechy stereotypów i uprzedzeń, grupy większościowe i mniejszościowe, pojęcie dyskryminacji;

ćwiczenia i techniki dramowe: budujące bezpieczeństwo, zaufanie i współpracę w grupie, stymulatory jako technika wprowadzająca do improwizacji;

b. 16 godzin: ciąg dalszy ćwiczeń i technik dramowych przydatnych nauczycielom w ich pracy antydyskryminacyjnej: rzeźba, pomnik, teatr obrazu, gorące krzesło, śledzenie myśli, teatr forum, improwizacja;

poszerzenie treści z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej: mechanizm dyskryminacji, struktury władzy a dyskryminacja, sposoby przeciwdziałania dyskryminacji i reagowania na jej przejawy;

zasady pracy dramą – wchodzenie i wychodzenie z ról, praca w świecie fikcji z odniesieniami do rzeczywistości, rola osoby prowadzącej;

c. 18 godzin: miejsce dramy i edukacji antydyskryminacyjnej w podstawie programowej

jak tworzyć scenariusze warsztatów dramowych

tworzenie i prowadzenie scenariuszy warsztatów dramowych o tematyce antydyskryminacyjnej wraz z informacjami zwrotnymi od pozostałych Uczestniczek i Uczestników oraz trenerek;

d. 10 godzin: wymiana informacji o przeprowadzonych przez siebie warsztatach, w tym reakcjach młodzieży, możliwościach zmian itp.

planowanie dalszych działań

możliwość uczestnictwa w seminarium z udziałem ekspertów/ek;

4. Każdy z warsztatów prowadzi dwie wykwalifikowane trenerki:

a) Trenerka dramy

b) Trenerka antydyskryminacyjna

5. Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają na zakończenie Projektu certyfikaty zaświadczające o odbytym cyklu warsztatów;

6. Uczestnicy/Uczestniczki mają możliwość otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na warsztaty;

7. Wypłata zwrotu kosztów będzie następowała maksymalnie do kwoty za dojazd publicznym środkiem transportu po wypełnieniu odpowiednich oświadczeń i przedstawieniu biletu uprawniającego do przejazdu. W przypadku podróży samochodem prywatnym, Uczestnikowi/Uczestniczce zostanie zwrócona kwota w wysokości nie przekraczającej średniej ceny biletu publicznego środka transportu na tej trasie. Cena biletu powinna być poświadczona wydrukiem ze strony www przewoźnika mówiąca o cenie biletów na tej trasie

lub skanem biletu z tejże trasy;

 1. Oświadczenie wraz z załącznikami będą zbierane na ostatnich zajęciach;
 2. Zwrot kosztów za dojazdy zostanie wypłacony po zakończeniu warsztatów;
 3. Stowarzyszenie zastrzega możliwość zwracania jedynie części kosztów dojazdów w zależności od liczby osób, które zgłoszą taką potrzebę.
 4. Każdy Uczestnik/Uczestniczka warsztatów zobowiązany jest do regularnego, punktualnego i aktywnego udziału w zajęciach oraz potwierdzania uczestnictwa na liście obecności;
 5. Obecność Uczestnika/Uczestniczki w co najmniej 80% zajęć przewidzianych w programie szkoleń, jest warunkiem otrzymania zaświadczenia ukończeniu szkolenia;
 6. Przekroczenie przez Uczestnika/Uczestniczkę limitu 20% nieobecności, zostanie potraktowane jako rezygnacja z dalszego uczestnictwa w szkoleniu i spowoduje skreślenie z listy uczestników;
 7. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe) koordynator projektu może wyrazić zgodę na kontynuowanie szkolenia pomimo przekroczenia przez Uczestnika/czkę limitu nieobecności;
 8. Każda nieobecność na zajęciach wymaga wcześniejszego poinformowania trenerki drogą telefoniczną lub mailową;
 9. Listy rezerwowe będą tworzone według spełnienia kryteriów dostępu wymienionych w §5 w punkcie 4;
 10. Osoby z listy rezerwowej będą kwalifikowane w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej, przed rozpoczęciem pierwszych warsztatów oraz jeśli któryś z uczestników/uczestniczek zrezygnuje w trakcie trwania warsztatów. Na jego miejsce zostanie przyjęta osoba z listy rezerwowej z limitem 85% nieobecności liczonej od ilości godzin, która pozostała do wykonania;

§7

Obowiązki Uczestników/Uczestniczek Projektu

Uczestnik/Uczestniczka ma obowiązek:

 1. Aktywnie uczestniczyć w warsztatach;
 2. Punktualnie przybywać na zajęcia;
 3. Informować trenera wiodącego o nieobecności na zajęciach;
 4. Wypełniać ankiety opracowane przez zespół Projektu dla celów kontroli i podnoszenia jakości szkoleń;
 5. Stworzyć na podstawie zajęć scenariusz lekcji i przekazać go do wglądu trenerowi wiodącemu oraz wyrazić zgodę na umieszczenie scenariusza lekcji w publikacji oraz na stronie https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/;
 6. Wyrazić zgodę na wykorzystanie wizerunku (dokumentacja fotograficzna oraz filmowa), które obejmują: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, wyłącznie w celu informacji i promocji działań Projektu.

§8

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie Uczestnik/Uczestniczka jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu;
 2. W sytuacji rezygnacji z udziału w projekcie na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu na Uczestnika/Uczestniczkę zostaje nałożona kara pieniężna w wysokości połowy kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu tj. 845,50 zł.
 3. Jeżeli rezygnacja z udziału w projekcie nastąpi później niż na tydzień przed rozpoczęciem pierwszego warsztatu na Uczestnika/Uczestniczkę Projektu zostanie nałożona kara pieniężna w wysokości kosztu przypadającego na jednego uczestnika projektu tj. 1 691 zł.
 4. W szczególnych przypadkach (np. choroba, nieprzewidziane zdarzenia losowe) koordynator projektu może wyrazić zgodę na rezygnację Uczestnika/Uczestniczki z udziału w projekcie bez ponoszenia konsekwencji materialnych.

§9

Monitoring i kontrola

 1. W celu prawidłowej realizacji Projektu i rzetelnego wydatkowania przyznanych środków w ramach wsparcia, Realizator Projektu ma obowiązek monitorowania przebiegu Projektu, w tym zwłaszcza w aspekcie osiągnięcia założonych rezultatów Projektu;
 2. Uczestnik/Uczestniczka Projektu zobowiązany/a jest udzielić informacji zwrotnych niezbędnych dla celów kontroli, ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości realizowanych działań;

§10

Informacje końcowe

 1. Aktualna treść Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępna jest na stronie internetowej https://stop-klatka.org.pl/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/;
 2. Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie;
 3. Dokumenty rekrutacyjne wraz z załącznikami dostępne są na stronie Projektu https://stop-klatka.org.pl/dramowa-akademia-antydyskryminacyjna/.

 

Bardzo prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Regulamin dostępny jest również w formacie pdf po kliknięciu tutaj.

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

 

logo DAAbaner

Rekrutacja

Rekrutacja do projektu trwała od września 2014r. do września 2016r.

O uczestnictwie w Projekcie decydowało łącznie spełnienie następujących kryteriów:

 • Zatrudnienie jako nauczyciel/ka w Gdańsku, Rzeszowie lub okolicach tych miast;
 • Możliwości czasowe;
 • Możliwości i chęci wykorzystania wiedzy zdobytej w projekcie we własnej pracy z młodzieżą;
 • Przesłanie za pośrednictwem strony internetowej poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego.

Priorytetowo traktowano zgłoszenia zbiorowe z jednej szkoły (od 2 do 4 osób). U

Rekrutacja przebiegała poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego i akceptacje regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. 

 

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG

 

logo DAAbaner

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Lublinie

 

I warsztat
Warsztat integracyjno-relacyjny
20.03 (sob.) 9:00-13:30
II warsztat
STATUS
24.03 (środa) 17:00-19:15
III warsztat
PEWNOŚĆ
31.03 (środa) 17:00-19:15
IV warsztat
AUTONOMIA
7.04 (środa) 17:00-19:15
V warsztat
PRZYNALEŻNOŚĆ
14.04 (środa) 17:00-19:15
VI warsztat
SPRAWIEDLIWOŚĆ
21.04 (środa) 17:00-19:15
VII warsztat
Podsumowanie
28.04 (środa) 17:00-19:15

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową. 

Pierwszy, trzeci i czwarty zjazd warsztatów odbędzie się w Chatce Żaka, Lublin ul. Idziego Radziszewskiego 16.

Drugi zjazd odbędzie się w Domu Kultury NARNIA, Lublin ul. Lwowska 12