Projekty aktualne

Perspektywy.Ja na zmieniającym się rynku pracy

 

Perspektywy_logoGłównym celem projektu Perspektywy. Ja na zmieniającym się rynku pracy jest przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Trzygodzinne warsztaty służą zachęceniu uczniów i uczennic do odkrywania siebie, planowania własnej ścieżki zawodowej oraz podążania za swoimi marzeniami. Podczas warsztatów uczestnicy mają szansę odkryć swoje mocne strony, zainteresowania, kompetencje, a także potrzeby oraz wartości związane z przyszła pracą. Zastanawiają się również jak można efektywnie je wykorzystać na zmieniającym się rynku pracy;  poznają tajniki komunikacji równorzędnej (ja-pracodawca). Wykorzystują także poznane techniki autopromocji w praktyce – poprzez udział w improwizowanej rozmowie kwalifikacyjnej. Warsztaty prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi dramy stosowanej.

Projekt adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych – techników i liceów.

Każda z klas bierze udział w trzygodzinnych warsztatach dotyczących odkrywania swojego potencjału oraz wykorzystywania go na rynku pracy. Dodatkowo uczniowie mają szansę skorzystania z darmowego godzinnego coachingu prowadzonego przez certyfikowanego coacha – Annę Cieśluk.

W roku 2014r. w projekcie wzięło udział 26 klas ze szkół:

 • Technikum nr 25 im. Stanisława Staszica
 • Technikum Księgarskie im. Stefana Żeromskiego
 • Technikum Architektoniczno-Budowlane im. Stanisława Noakowskiego
 • Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22
 • Zespół Szkół numer 22 im. Emiliana Konopczyńskiego

Zachęcamy do śledzenia fanpage projektu na portalu Facebook

Czekamy na wyniki konkursu i mamy nadzieję rozpocząć kolejną edycję projektu na wiosnę 2015r.!

koordynatorka projektu
Dominika Tokarczyk
d.tokarczyk@stop-klatka.org.pl
tel. 788027350

wspolfinansowanie_z_syrenka_biale_tlo

 

Obywatel PRO – zakończona edycja

Ideą projektu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i podnoszenie poziomu aktywności społecznej i obywatelskiej w czterech powiatach: grójeckim, ostrowskim, krośnieńskim i strzyżowskim. Działania trwały od marca 2013 r. do września 2014 r. Kierowane były głównie do czterech społeczności szkolnych objętych projektem. Zapraszamy do zapoznania się z inicjatywami obywatelskimi, jakie zrealizowała młodzież, jak również z relacją z warsztatów „Jak tworzyć młodzieżowe rady gminy?” oraz filmami z poszczególnych działań podczas realizacji projektu. Działania były realizowane wg poniższego harmonogramu:

Organizacja, przygotowanie do rozpoczęcia działań merytorycznych

III – VIII.2013

Szkolenie dla nauczycieli i trenerów pracujących w projekcie (prowadzone przez VSI ‘Griaunam’)

VIII.2013

Warsztaty dla samorządów szkolnych przygotowujące do pracy na rzecz swojej społeczności szkolnej i lokalnej

IX.2013

REKRUTACJA młodzieży do udziału w projekcie:

 • akcja inauguracyjna przygotowana i zrealizowana przez samorząd szkolny,
 • warsztaty informacyjno-rekrutacyjne dla poszczególnych klas z danej szkoły,
 • internetowe zgłoszenia uczestników,
 • rozmowy rekrutacyjne z chętnymi osobami,
 • wybór 16 uczniów i uczennic w każdej z 4 szkół do udziału w dalszej części projektu

X – XI.2013

Cykl 7 dramowych warsztatów podnoszących kompetencje obywatelskie prowadzony przez trenerki i wolontariuszy ze Stowarzyszenia „STOP-KLATKA” oraz Fundacji „Dobre Życie”

XI.2013 – II.2014

Zimowy trening obywatelski – wyjazdowe warsztaty dla młodzieży ze wszystkich szkół objętych projektem prowadzone przez VSI ‘Griaunam’

II.2014

Praca w mniejszych zespołach nad autorskimi projektami obywatelskimi przy wsparciu tutorek ze Stowarzyszenia i Fundacji, wolontariuszy oraz nauczyciel z każdej szkoły (łącznie 8 zespołów zadaniowych)

II – V.2014

Finały projektów młodzieży w każdej z partnerskich szkół

V.2014

Filmy i artykuły dokumentujące pracę młodzieży

X.2013 – VIII.2014

Przegląd Młodzieżowych Inicjatyw Obywatelskich

IX.2014

https://www.facebook.com/obywatelpromalkinia Partnerzy uczestniczący w projekcie:

Projekt współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  

Nauczyciel w Nowej Roli


logo

Projekt Nauczyciel w Nowej Roli powstał w odpowiedzi na rosnące potrzeby doskonalenia zawodowego nauczycieli i dostosowaniu warsztatu pracy do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości. Dzięki udziałowi w projekcie nauczyciele zyskają nowe umiejętności i wiedzę pozwalające im na prowadzenie coraz ciekawszych zajęć, reagowanie na problemy wychowanków oraz angażowanie uczniów w proces edukacyjny. Udział w projekcie to szansa dla nauczycieli na wzmocnienie ich pozycji na rynku pracy.

Cele projektu:

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli
 • zwiększenie ich konkurencyjności na rynku pracy
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu
 • wzbogacenie metodyki pracy nauczycieli
 • zdobycie skutecznych narzędzi potrzebnych w prowadzeniu zajęć
 • zwiększenie efektywności i motywacji do nauki uczniów
 • wypracowanie lepszej komunikacji i współpracy w klasie
 • wspieranie w rozwoju kompetencji społecznych

Założenia projektu:

 • bezpłatny udział w Projekcie
 • warsztaty w pobliżu miejsca pracy nauczycieli
 • zajęcia dostosowane do potrzeb i możliwości czasowych beneficjentów
 • nauka poprzez praktyczne ćwiczenia
 • stały kontakt z trenerami w czasie Projektu
 • refundacja kosztów dojazdu na warsztaty
 • catering podczas zajęć
 • materiały z warsztatów dla uczestników
 • zakończenie udziału w projekcie poświadczone certyfikatem

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy 112 nauczycieli wszystkich szczebli edukacji zatrudnionych w oparciu o Kartę Nauczyciela w gminach wiejskich powiatu mińskiego, Gminie Małkinia Górna oraz Gminie Nasielsk, którzy nie brali wcześniej udziału w krótkich formach doskonalenia zawodowego (do 40 godzin) w ramach Działania 9.4.POKL
Działania w projekcie

CYKL WARSZTATÓW METODYCZNYCH

Pierwszy cykl warsztatów będzie trwał od października 2013 r. do maja 2014 r. W tym czasie warsztaty rozpoczną 4 grupy. Pierwsze całodzienne spotkanie będzie miało na celu integrację grupy, zbadanie potrzeb i oczekiwań uczestników, wybór ilości godzin poszczególnych bloków tematycznych. Kolejne warsztaty będą odbywały się raz w miesiącu, w wybranych przez grupę terminach. Podczas wszystkich zajęć nad ich przebiegiem będzie czuwał trener wiodący, a poszczególne bloki będzie prowadził ekspert z danej dziedziny tematycznej. W ciągu całego trwania projektu uczestnicy będą mogli na bieżąco kontaktować się z trenerem, dzielić się swoimi spostrzeżeniami, trudnościami oraz sukcesami we wprowadzaniu nowych metod.

40 h warsztatów prowadzonych metodami aktywnymi przez wykwalifikowanych trenerów i ekspertów przez okres ok. 7 miesięcy (październik 2013 -maj 2014 r.) z tematyki:

 • Aktywizujące i twórcze metody w pracy nauczyciela, czyli jak sprawić by prowadzenie lekcji było ciekawsze a uczniowie byli bardziej zainteresowani nauką
 • Mnemotechniki, inaczej techniki ułatwiające zapamiętywanie i przypominanie sobie informacji po to by i nauczycielom, i uczniom łatwiej się pracowało
 • Metody wychowawcze to warsztaty, na których będzie można przyjrzeć się różnym trudnym sytuacjom w klasie i znaleźć ich rozwiązanie
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, czyli jak dostosowywać metody nauczania do specyfiki potrzeb uczniów, wiedza przydatna w wypełnianiu dokumentacji
 • Praktyczne wykorzystanie technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), takich jak tablice interaktywne, e-learning, Internet, prezentacje multimedialne, by uczniowie byli bardziej zainteresowani tematyką zajęć, a prowadzenie lekcji stało się przyjemniejsze

PUBLIKACJA

Publikacja będzie zawierała materiały dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych nauczania metodami innowacyjnymi, m. in. drama, metody aktywizujące, sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, pomoc psychologiczno-pedagogiczna, wykorzystanie ICT podczas zajęć. Koncepcja merytoryczna publikacji zostanie opracowana w konsultacji z uczestnikami warsztatów doskonalących przez redaktora merytorycznego oraz grafika.

Do publikacji dołączony zostanie film z fragmentami nowoczesnych metod i środków dydaktycznych wprowadzanych na lekcjach przez uczestników projektu, który posłuży, jako przykład dobrej praktyki. Nauczyciele otrzymają ją po zakończeniu cyklu zajęć.

SEMINARIA PODSUMOWUJĄCE W REGIONACH

Podsumowanie projektu odbędzie się w formie 3 seminariów (po 1 w każdym regionie, po zakończeniu cyklu przez pierwsze grupy i pod koniec projektu), na które zaproszeni zostaną wszyscy uczestnicy kończący projekt z danego regionu, pozostali nauczyciele oraz nauczycielki, przedstawiciele władz z gmin Małkinia Górna, gmin wiejskich z powiatu mińskiego oraz Gminy Nasielsk, a także mediów lokalnych.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA oraz Gminą Małkinia Górna.

Więcej informacji o projekcie oraz zgłoszenia na:

www.nauczycielwnowejroli.org.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

KL_logo flagaUE

FOTEL: Teatr Forum przeciw wczesnemu opuszczaniu szkoły

FT_logo_mediumCelem projektu jest zbadanie, na ile stosowanie przez nauczycieli dramy i metody Teatru Forum w połączeniu z praktyczną wiedzą na temat relacji międzykulturowych zmniejsza ryzyko wystąpienia zjawiska wczesnego opuszczania szkoły w tej grupie młodzieży.

Aby zrealizować cel projektu, prowadzimy kompleksowe działania edukacyjne i badawcze w wybranych szkołach na terenie Węgier, Hiszpanii, Włoch, Francji i Polski: pilotażowe warsztaty z wybranymi grupami uczniów mające na celu przygotowanie spektaklu Teatru Forum, warsztaty i kursy z nauczycielami i badania (wywiady, case’y), których celem będzie przygotowanie podręcznika dla nauczycieli, pedagogów, edukatorów pracujących z młodzieżą.

Adresatami projektu jest młodzież zagrożona wczesnym opuszczaniem szkoły, ich wychowawcy i nauczyciele.

Continue reading

Dramowa Akademia Wolontariacka 2013-2015

Główną ideą DAlogo-dawW 2013-2015 jest rozwój kapitału społecznego przy wykorzystaniu metody dramy stosowanej. W związku z tym, udział w DAW, będzie dla wolontariuszy i wolontariuszek procesem rozwoju osobistego: poznawania siebie i innych we współpracy, rozwoju swoich kompetencji osobistych oraz początkiem przygody w pracy metodą dramy. W latach 2013-2015 trzykrotnie zrealizujemy Dramową Akademię Wolontariacką dla mieszkańców Warszawy (jedna edycja na rok). Łącznie w trzech edycjach weźmie udział 48 mieszkańców (16 osób w każdej).

Zobacz filmy z realizacji V edycji Dramowej Akademii (2013) oraz 6 edycji (2014) oraz zdjęcia

Uczestnicy akademii wezmą udział w serii szkoleń i konsultacji z trenerami, by w czteroosobowych zespołach przeprowadzić warsztaty dramowe z wybranymi grupami; taką grupą może być np. klasa szkolna, młodzież ze świetlicy środowiskowej, pracownicy czy podopieczni domu dziecka, domu pomocy społecznej. Stowarzyszenie zapewni wolontariuszom/wolontariuszkom miejsca, w których będą mogli je zrealizować.

Każdy z uczestników ma możliwość kontynuacji rozwoju w ramach Klubu Praktyka Dramy

Pozytywne zmiany

Każdy ma w sobie potencjał do tego, aby zainicjować ważną i potrzebną dla lokalnego społeczeństwa zmianę. Osiąganie w pracy z ludźmi choćby małych celów, to niesamowita satysfakcja! Dzięki wolontariuszkom i wolontariuszom biorącym udział w DAW, przeprowadzonych zostanie łącznie co najmniej 12 warsztatów dramowych na terenie m.st. Warszawy, w wyniku których wzmocnią się więzi grupowe, pojawią się nowe sposoby współdziałania, a także nowe formy włączania osób dotąd pomijanych czy wykluczanych. W ten sposób będziemy wspólnie budować kapitał społeczny.

Co oferujemy

Każda edycja akademii w Warszawie to:

 1. 4-dniowe szkolenie z podstaw budowania kapitału społecznego w sobie i wokół siebie
 2. 2- dniowe szkolenie z dramy – innowacyjnej metody pracy z grupami
 3. 2-dniowe warsztaty superwizyjne, podczas których wolontariusze zaprezentują fragmenty stworzonych w 4-osobowych zespołach narzędzi dramowych i otrzymają informacje zwrotne
 4. wsparcie tutorskie dla 4-osobowych zespołów wolontariuszy tworzących własne warsztaty dramowe dla wybranych przez siebie grup (tutoring)
 5. poznanie projektów i działań dramowych realizowanych przez Stowarzyszenie STOP-KLATKA
 6. możliwość kontynuacji praktyki dramowej poprzez realizację warsztatów/projektów dramowych w ramach Klubu Praktyka Dramy

Szkolenia i konsultacje poprowadzą wykwalifikowani trenerzy dramy, członkowie Stowarzyszania Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Uczestnicy DAW otrzymają zaświadczenia z liczbą odbytych godzin szkoleń i praktyk oraz ich programem. Mogą je wykorzystać starając się o staż, pracę czy udział w kolejnych programach.
Projekt (w tym warsztaty stworzone przez wolontariuszy) i jego rezultaty będą promowane na stronie internetowej Stowarzyszenia oraz jego fanpage’u oraz na portalu youtube poprzez teksty, zdjęcia i filmy, które powstaną w każdym roku realizacji projektu.

Wszystkie zajęcia w ramach DAW są nieodpłatne, dzięki dofinansowaniu udzielonemu przez Urząd m.st. Warszawy.

Kontakt: Karolina Sieńkowska- koordynator projektu, k.sienkowska@stop-klatka.org.pl

Dramowa Akademia Wolontariacka odbywa się w ramach projektu „Kształcenie wolontariuszy na potrzeby zadań statutowych organizacji, które to zadania kierowane są do mieszkańców m. st. Warszawy”

 

 

BAZA. Baza Akcji Zintegrowanej Animacji

Projekt Baza Akcji Zintegrowanej Animacji to inicjatywa kilkunastu organizacji pozarządowych i instytucji społecznych działających na Pradze Północ. W ramach projektu organizowane są różnorodne działania dla mieszkańców dzielnicy, w szczególności dzieci i młodzieży.
Zapraszamy każdego, młodszego i starszego do bezpłatnego udziału w projekcie BAZA.

 

Aktualności projektu BAZA:
www.facebook.com/BazaAkcji
www.praskieforum.org.pl/projekt-baza
Infolinia BAZY 518 452 047

 

Projekt to działanie.
Z połączenia różnych doświadczeń, metod pracy realizujemy różne FORMY DZIAŁANIA dopasowane do uczestników projektu.

Continue reading