Tag Archives: nauczyciele

Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna

logo DAAIdeą projektu Dramowa Akademia Antydyskryminacyjna jest wprowadzanie skutecznej i sprawdzonej metody dramy stosowanej do edukacji antydyskryminacyjnej w szkole oraz sieciowania i wspieranie nauczycieli/nauczycielek pracujących tą metodą w Polsce.

Projekt skierowany jest bezpośrednio do nauczycieli/nauczycielek, którzy dzięki udziałowi w nim:

  • zwiększą swoją wiedzę dot. realizacji zajęć w szkole w obszarze antydyskryminacyjnym i uchodźczym
  • poznają metodę dramy stosowanej (podstawowe techniki, zasady pracy i możliwości wykorzystania podczas zajęć szkolnych)
  • stworzą i/lub przetestują scenariusze dramowych warsztatów w swoich klasach i szkołach
  • poznają nauczycieli/ki z innych szkół i będą miały/mieli okazję do wymiany doświadczeń z ludźmi ze środowiska edukacyjnego;
  • przyczynią się do rozpowszechniania innowacyjnych metod pracy w obszarze edukacji antydyskryminacyjnej.

Continue reading

Dramowi Obywatele

Dramowi Obywatele_logo_colorDramowi Obywatele to edukacyjny projekt dramowy, z komponentem badawczym. Był odpowiedzią na narastający problem poczucia bezsilności i braku wpływu na otoczenie lokalne wśród młodzieży ponadgimnazjalnej na terenie Mazowsza (poza Warszawą). Poszerzył ofertę działań obywatelskich skierowanych do młodzieży i umożliwił zbudowanie w gminach międzypokoleniowych zespołów aktywistów, zakorzenionych w danej społeczności, a wyniki przeprowadzonych podczas projektu badań wskazują na skuteczność dramy w działaniach obywatelskich.

Continue reading

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Gdańsku

I zjazd
Dramowy trening antydyskryminacyjny
16.10 (pt.) 15:00-19:00
17.10 (sob.) 9:00-17:00
II zjazd
Metoda dramy - ciąg dalszy
06.11 (pt.) 15:00-19:00
07.11 (sob.) 9:00-17:00
III zjazd
Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
04.12 (pt.) 15:00-19:00
05.12 (sob.) 9:00-17:00
06.12 (nd.) 9:00-13:00
IV zjazd
Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
15.01 (pt.) 14:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Harmonogram Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej w Rzeszowie

I zjazd
Dramowy trening antydyskryminacyjny
02.10 (pt.) 15:00-19:00
03.10 (sob.) 9:00-17:00
II zjazd
Metoda dramy - ciąg dalszy
06.11 (pt.) 15:00-19:00
07.11 (sob.) 9:00-17:00
08.11 (nd.) 9:00-13:00
III zjazd
Praca nad scenariuszami dramowych lekcji antydyskryminacyjnych
08.01 (pt.) 15:00-19:00
09.01 (sob.) 09:00-17:00
IV zjazd
Podsumowanie Dramowej Akademii Antydyskryminacyjnej
4.02 (czw.) 14:00-19:00

Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów, jeśli zaistnieją okoliczności, które będą powodowały taką konieczność. Osoby zakwalifikowane do projektu będą informowane o ewentualnych zmianach drogą mailową.

Konstruktywne reagowanie w sytuacjach konfliktowych

Jednym z celów szkoły jako placówki oświatowej jest „wszechstronny rozwój osobowości uczniów, (…) przygotowanie do życia w społeczeństwie (…)  oraz zapewnie­nie bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i socjalnego w czasie pobytu w szkole.”. Coraz częściej mówi się o narastającej agresji wśród uczniów, eskalacji przemocy przy jednoczesnej bierności dorosłych spowodowanej często brakiem umiejętności mediacyjnych. Jak konstruktywnie reagować w sytuacjach konfliktowych między uczniami? Co zrobić, żeby konflikt nie przerodził się w przemoc? Warsztat dla nauczycieli w lubelskiej podstawówce poprowadzili: Natalia Kuzdralińska, Karolina Kwiecińska, Tomasz Wójcik, Dominika Zdolska

Miejsce i grupa: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie; grupa docelowa: nauczyciele.

Czas: jednodniowe pięciogodzinne warsztaty.

Założenia warsztatu: Głównym założeniem warsztatu było podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie konstruktywnego reagowania w sytuacjach konfliktowych. Dla osiągnięcia zamierzonego celu wolontariusze wykorzystali następujące techniki dramowe: fotografie i karty ról.

Opis warsztatu: Warsztat rozpoczął się od zapoznania z grupą i przeprowadzenia czterech rozgrzewek. Następnie poprzez ćwiczenie „Pomniki” uczestnicy zostali wprowadzeni w technikę dramy, jaką są fotografie. Podczas warsztatu akcent położony został głównie na wspólne refleksje i potrzeby grupy uczestniczącej w spotkaniu. Ćwiczenia dramowe przeplatane były teorią z zakresu konfliktów i stereotypów. Warsztat zakończył się ćwiczeniem „Ma- dżinga”, które utwierdziło grupę w przekonaniu, iż tworzy ona zintegrowaną całość.

Nastroje i wrażenia: Początkowo atmosfera nie sprzyjała efektywnemu prowadzeniu warsztatu, ponieważ, jak się później okazało, nauczyciele dostali odgórne zalecenie obowiązkowego w nim udziału. Po przejściu do drugiej części spotkania i wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, nastroje uległy znaczącej poprawie. Udało nam się przeprowadzić ciekawy warsztat, w pełni realizujący pierwotne założenia. Uczestnicy opuścili salę z uśmiechem, dziękując nam za mile spędzony czas.

Autorzy: Natalia Kuzdralińska, Karolina Kwiecińska, Tomasz Wójcik, Dominika Zdolska

Warto być proaktywnym

Jak zachęcić uczniów do bardziej aktywnego uczestniczenia w życiu szkoły? Jak wspierać ich pomysły, rozwijać pasje i uświadamiać, że mają realny wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu? Warsztaty z nauczycielami z lubelskiej podstawówki poprowadziły: Monika Komosa, Agnieszka Czusz, Weronika Puszyk, Karolina Pytka.

Miejsce i grupa: Warsztaty zostały przeprowadzone 21 kwietnia 2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, a ich uczestniczkami były nauczycielki. Zajęcia odbyły się równocześnie w dwóch grupach i trwały po 5 godzin.

Założenia warsztatu: Planowanymi rezultatami warsztatów był wzrost świadomości na temat obywatelskości, zyskanie poczucia wpływu na otaczającą rzeczywistość, zachęcenie nauczycieli do podejmowania inicjatyw i wdrażanie do aktywności społecznej, uświadomienie konieczności przekazywania poczucia wpływu uczniom, z którymi pracują. W celu osiągnięcia wymienionych założeń prowadzące wykorzystały techniki dramowe: fotografie i karty ról.

warto byc proaktywnym 1

Opis warsztatu: Warsztaty rozpoczęły się od zabaw integracyjnych, których głównym celem było przełamanie barier i stworzenie przyjaznej atmosfery w grupie. Następnie przy pomocy rozgrzewek uczestniczki zajęć ćwiczyły wchodzenie w różne role. Potem zostały podzielone na trzy grupy i miały za zadanie przygotować fotografie. Ćwiczenie to było doskonałą okazją do doświadczenia procesu wprowadzania zmian i poczucia wpływu.

Po przerwie i krótkiej rozgrzewce uczestniczki połączyły się w pary i pracowały przy pomocy kart ról, stymulujących sytuację pragnienia zmiany i mierzenia się z przeciwnościami. Dzięki temu rozwijały umiejętność empatii i świadomość, jakie mogą być źródła konfliktu i w jaki sposób można go rozwiązać.

Warto być proaktywnym_AC, MK, WP, KP 4

Nastroje i wrażenia: Wydaje nam się, że warsztaty były jak najbardziej udane. Uczestniczki pracowały z wielkim zaangażowaniem i otwartością. W rozmowie podsumowującej przyznały, że dzięki warsztatom uświadomiły sobie, że dużo zależy od nich. Deklarowały większą otwartość na potrzeby swoje i innych ludzi, chęć zmiany, pokonywania lęków, podejmowania inicjatyw i działania.

Autorki warsztatu: Monika Komosa, Agnieszka Czusz, Weronika Puszyk, Karolina Pytka